Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge

Die Suche kann mit auf das Aussprachewörterbuch eingeschränkt werden. Hilfe zur Suche
Konsonanten
bilabiallabiodentaldentalalveolarpostalveolarretroflexpalatalvelaruvularpharyngealglottal
Plosiv            
Nasal                            
Vibrant            
Tap oder Flap            
Frikativ                      
Lateralfrikativ  
Approximant                    
Lateralappro-
ximant
               
Vokale
vornzentralhinten
hoch, gespannt      
hoch, ungespannt  
mittelhoch, gespannt      
mittelhoch, ungespannt         
flach    
Diakritika und Suprasegmentalia
Haupt-/Nebenakzent  
lang
Silbengrenze  
verbunden  
stimmlos  
silbisch/nichtsilbisch    
nasaliert
Weitere Symbole
[ʁ] reduziert
[x] reduziert
[ɐ] reduziert
stimmhaft labial-velarer Approximant

index:start

Wörterverzeichnis

Durchsuchen: alle Sprachen
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

#StichwortHerkunftAussprache (IPA)SilbenzahlAkzentmusterAussprache (SAMPA)
13sat[dʁˈaɛ̯zat]242dR"aE^.zat
2A, a[aː]14a:
3A-Dur[ˈaː duːᵄ], [aː dˈuːᵄ]242, 24"a:.du:6^, a:.d"u:6^
4A-Dur-Tonleiter[ˈaː duːᵄ tˌoːnlaɛ̯tɐ]542321"a:.du:6^.t%o:n.laE^.t6
5A-cappella-Chor[a kapˈɛlaː koːᵄ]522422a.ka.p"E.la:.ko:6^
6AB[aːbˈeː]224a:.b"e:
7ab[ap]14ap
8ABCenglisch[eːbiːsˈiː]3324e:.bi:.s"i:
9Abc[aːbeːtsˈeː]3324a:.be:.ts"e:
10ABC-Abwehrkräfte[aːbeːtsˌeːˈˀapv̥eːᵄkʁ̥ɛftə]72234221a:.be:.ts%e:."?ap.v0e:6^.kR0Ef.t@
11ABC-Alarm[aːbeːtsˈeː ˀalˌaʶm]522423a:.be:.ts"e:.?a.l%aR^m
12ABC-Schutzmaske[aːbeːtsˌeː ʃˈʊtsmaskə]6223421a:.be:.ts%e:.S"Uts.mas.k@
13ABC-Spürpanzer[aːbeːtsˌeː ʃpˈyːᵄpantsɐ]6223421a:.be:.ts%e:.Sp"y:6^.pan.ts6
14ABC-Staaten[aːbeːtsˈeː ʃtˌaːtn̩]522431a:.be:.ts"e:.St%a:.tn=
15ABC-Waffen[aːbeːtsˈeː vˌafn̩]522431a:.be:.ts"e:.v%a.fn=
16ABM[aːbeːˈˀɛm]3324a:.be:."?Em
17ABM-Vertrag[aːbeːˈˀɛm fɐtʁ̥ˌaːk]522413a:.be:."?Em.f6.tR0%a:k
18ABS[aːbeːˈˀɛs]3324a:.be:."?Es
19Abs[aps]14aps
20ACIitalienisch[ˈatʃiː]242"a.tSi:
21ADAC[aːdeː.aːtsˈeː]43224a:.de:.a:.ts"e:
22ADFC[aːdeː.ɛftsˈeː]43224a:.de:.Ef.ts"e:
23ADHS[aːdeːhaːˈˀɛs]43224a:.de:.ha:."?Es
24ADN[aːdeːˈˀɛn]3324a:.de:."?En
25AEG ®[aː.eːɡˈeː]3324a:.e:.g"e:
26AFC[aː.ɛftsˈeː]3324a:.Ef.ts"e:
27AFC (engl.)englisch[eː.ɛfsˈiː]3324e:.Ef.s"i:
28AFLenglisch[eː.ɛfˈˀɛl]3324e:.Ef."?El
29AFNenglisch[eː.ɛfˈˀɛn]3324e:.Ef."?En
30AG[aːɡˈeː]224a:.g"e:
31AK[aːkˈaː]224a:.k"a:
32AKP-Staaten[aːkaːpˈeː ʃtˌaːtn̩]522431a:.ka:.p"e:.St%a:.tn=
33AKW[aːkaːvˈeː]3324a:.ka:.v"e:
34AKW-Laufzeit[aːkaːvˈeː lˌaɔ̯ftsaɛ̯t]522432a:.ka:.v"e:.l%aO^f.tsaE^t
35ALG II[aː.ɛlɡˌeː tsv̥ˈaɛ̯]42234a:.El.g%e:.tsv0"aE^
36ALG-II-Empfänger[aː.ɛlɡˌeː tsv̥ˈaɛ̯ ˀɛmpfˌɛŋɐ]72234231a:.El.g%e:.tsv0"aE^.?Em.pf%E.N6
37ANA ®japanisch[ˈaːnaː]242"a:.na:
38Ana[ˈaːnaː]242"a:.na:
39ANCenglisch[eː.ɛnsˈiː]3324e:.En.s"i:
40ANSAitalienisch[ˈansaː]242"an.sa:
41ANSIenglisch[eː.ɛn.ɛsˈˀaɛ̯]43224e:.En.Es."?aE^
42AOK[aː.oːkˈaː]3324a:.o:.k"a:
43AOL[aː.oːˈˀɛl]3324a:.o:."?El
44APenglisch[eːpˈiː]224e:.p"i:
45APECenglisch[ˈeːpɛk]242"e:.pEk
46Apec[ˈaːpɛk]242"a:.pEk
47APO[ˈaːpoː]242"a:.po:
48ARD[aː.ɛʶdˈeː]3324a:.ER^.d"e:
49ASCII[ˈaskiː]242"as.ki:
50ASEANenglisch[ˈɛsiɛn]3422"E.si.En
51ASSRrussisch[aː.ɛs.ɛsˈˀɛʶ]43224a:.Es.Es."?ER^
52ASTRA[ˈastʁ̥aː]242"as.tR0a:
53ASU[ˈaːzuː]242"a:.zu:
54AStA[ˈastaː]242"as.ta:
55AWACSenglisch[ˈeːvɛks]242"e:.vEks
56AWACS-Flugzeug[ˈaːvaks flˌuːktsɔœ̯k], [ˈeːvɛks flˌuːktsɔœ̯k]44232"a:.vaks.fl%u:k.tsO9^k, "e:.vEks.fl%u:k.tsO9^k
57AZ[aːtsˈɛt]224a:.ts"Et
58Aa (Kot)[aˈˀaː]224a."?a:
59Aa, aa (Schriftzeichen)[aː]14a:
60Aabenraadänisch[aːbm̩ʁˈaː]3314a:.bm=.R"a:
61Aach[aːx]14a:x
62Aachen[ˈaːxn̩]241"a:.xn=
63Aafjesniederländisch[ˈaːfʝ̊ɛs]242"a:f.j0Es
64Aagedänisch[ˈaːɡə]241"a:.g@
65Aagjeniederländisch[ˈaːxʝ̊ə]241"a:x.j0@
66Aak[aːk]14a:k
67Aake[ˈaːkə]241"a:.k@
68Aakjærdänisch[ˈaːkɛːᵄ]242"a:.kE:6^
69Aal[aːl]14a:l
70Aalborgdänisch[ˈaːlbɔʶk]242"a:l.bOR^k
71Aalbuch[ˈaːlbuːx]242"a:l.bu:x
72Aalbækdänisch[ˈaːlbɛk]242"a:l.bEk
73Aallnorwegisch[aːl]14a:l
74Aalsmeerniederländisch[aːlsmˈeːᵄ]224a:ls.m"e:6^
75Aalstniederländisch[aːlst]14a:lst
76Aaltenniederländisch[ˈaːltn̩]241"a:l.tn=
77Aaltofinnisch[ˈaːltoː]242"a:l.to:
78Aaltonenfinnisch[ˈaːltonɛn]3422"a:l.to.nEn
79Aanrudnorwegisch[ˈaːnʁuːt]242"a:n.Ru:t
80Aar[aːʶ]14a:R^
81Aarau[ˈaːʁaɔ̯]242"a:.RaO^
82Aarberg[aːʶbˈɛʶk], [ˈaːʶbɛʶk]224, 42a:R^.b"ER^k, "a:R^.bER^k
83Aarburg[ˈaːʶbʊʶk]242"a:R^.bUR^k
84Aardenburgniederländisch[ˈaːʶdn̩bʊʶk], [ˈaːʶdn̩bʏʶ͜x]3413"a:R^.dn=.bUR^k, "a:R^.dn=.bYR^_x
85Aare[ˈaːʁə]241"a:.R@
86Aarestrupdänisch[ˈaːʁəstʁ̥ʊp]3412"a:.R@s.tR0Up
87Aargau[ˈaːʶɡaɔ̯]242"a:R^.gaO^
88Aarhusdänisch[ˈaːʶhuːs]242"a:R^.hu:s
89Aarlenniederländisch[ˈaːʶlən]241"a:R^.l@n
90Aaron[ˈaːʁɔn]242"a:.ROn
91Aarschotniederländisch[ˈaːʶsxɔt]242"a:R^s.xOt
92Aarwangen[aːʶvˈaŋən]3241a:R^.v"a.N@n
93Aas[aːs]14a:s
94Aasennorwegisch[ˈaːsn̩]241"a:.sn=
95aasen[ˈaːzn̩]241"a:.zn=
96Aasgeier[ˈaːsɡ̊aɛ̯ɐ]3421"a:s.g0aE^.6
97Aasjägerei[ˈaːsʝ̊ɛːɡəʁˌaɛ̯]44213"a:s.j0E:.g@.R%aE^
98Aaskäfer[ˈaːskɛːfɐ]3421"a:s.kE:.f6
99Aast[aːst]14a:st
100Aba (Mantel)[abˈaː]224a.b"a:
101Aba (Name)[ˈaːbaː]242"a:.ba:
102Aba (fr.)französisch[abˈaː]224a.b"a:
103Aba (ung.)ungarisch[ˈɔbɔː]242"O.bO:
104Abacaxiportugiesisch[abakaʃˈiː]43224a.ba.ka.S"i:
105Abacoitalienisch[ˈaːbakoː]3423"a:.ba.ko:
106Abadan[abadˈaːn]3224a.ba.d"a:n
107Abaddon[abadˈoːn]3224a.ba.d"o:n
108Abadschievbulgarisch[aba.dʒˈiːɛf]42242a.ba.dZ"i:.Ef
109Abadschievabulgarisch[aba.dʒˈiːɛvaː]522422a.ba.dZ"i:.E.va:
110Abaka[abˈaːkaː], [abˈakaː]3242a.b"a:.ka:, a.b"a.ka:
111Abakanrussisch[abakˈaːn]3224a.ba.k"a:n
112Abakanowiczpolnisch[abakanˈoːvɪtʃ]522242a.ba.ka.n"o:.vItS
113Abakumrussisch[abakˈuːm]3224a.ba.k"u:m
114Abakus[ˈaːbakʊs]3422"a:.ba.kUs
115Abalienation[ˌapˀali̯enatsi̯ˈoːn]532224%ap.?a.li^e.na.tsi^"o:n
116Abalone[abalˈoːnə]42241a.ba.l"o:.n@
117Abanrussisch[ˈaːban], [abˈaːn]242, 24"a:.ban, a.b"a:n
118Abancayspanisch[abaŋkˈaɛ̯]3224a.baN.k"aE^
119Abandonfranzösisch[abɑ̃dˈõː]3224a.bA~.d"o~:
120Abandonnementfranzösisch[abɑ̃dɔnəmˈɑ̃ː]532214a.bA~.dO.n@.m"A~:
121Abanoitalienisch[ˈaːbanoː]3423"a:.ba.no:
122Abantospanisch[abˈantoː]3242a.b"an.to:
123Abart[ˈapˀaːʶt]242"ap.?a:R^t
124Abaráportugiesisch[abaʁˈaː]3224a.ba.R"a:
125Abasarussisch[abazˈaː]3224a.ba.z"a:
126Abasie[abazˈiː]3224a.ba.z"i:
127Abasinerussisch[abazˈiːnə]42241a.ba.z"i:.n@
128Abasıyanıktürkisch[abasˈiːʝanɪk]522422a.ba.s"i:.ja.nIk
129Abata[ˈaːbataː], [ˈabataː]3423"a:.ba.ta:, "a.ba.ta:
130Abate[abˈaːtə]3241a.b"a:.t@
131Abati[abˈaːtiː]3242a.b"a:.ti:
132Abatjourfranzösisch[abaʒˈuːᵄ]3224a.ba.Z"u:6^
133Abaton[ˈaːbatɔn], [ˈabatɔn]3423"a:.ba.tOn, "a.ba.tOn
134Abaziskus[abatsˈɪskʊs]42242a.ba.ts"Is.kUs
135Abazissus[abatsˈɪsʊs]42242a.ba.ts"I.sUs
136Abba[ˈabaː]242"a.ba:
137Abbach[ˈabax]242"a.bax
138Abbadide[abadˈiːdə]42241a.ba.d"i:.d@
139Abbadoitalienisch[abˈaːdoː]3242a.b"a:.do:
140Abbadona[abadˈoːnaː]42242a.ba.d"o:.na:
141Abbagnanoitalienisch[abanʝˈaːnoː]42242a.ban.j"a:.no:
142Abbas (arab.)arabisch[abˈaːs]224a.b"a:s
143Abbas (fr.)französisch[abˈaː]224a.b"a:
144Abbasipersisch[abasˈiː]3224a.ba.s"i:
145Abbaside[abazˈiːdə]42241a.ba.z"i:.d@
146Abbassamento[abasamˈɛntoː]522242a.ba.sa.m"En.to:
147Abbate[abˈaːtə]3241a.b"a:.t@
148Abbati[abˈaːtiː]3242a.b"a:.ti:
149Abbatiniitalienisch[abatˈiːniː]42242a.ba.t"i:.ni:
150Abbattimento[abatimˈɛntoː]522242a.ba.ti.m"En.to:
151Abbau[ˈap͡b̥aɔ̯]242"ap_.b0aO^
152Abbaziaitalienisch[abatsˈiːaː]42242a.ba.ts"i:.a:
153Abbe[ˈabeː], [ˈabə], [abˈeː]242, 41, 24"a.be:, "a.b@, a.b"e:
154Abbellimento[abɛlimˈɛntoː]522242a.bE.li.m"En.to:
155Abberufung[ˈap͡b̥əʁuːfʊŋ]44122"ap_.b0@.Ru:.fUN
156Abbevillefranzösisch[abəvˈiːl], [apv̥ˈiːl]3, 2214, 24a.b@.v"i:l, ap.v0"i:l
157Abbeyenglisch[ˈɛbiː]242"E.bi:
158Abbiategrasso[abi̯ateɡʁˈasoː]522242a.bi^a.te.gR"a.so:
159Abbiegelicht[ˈap͡b̥iːɡəlɪçt]44212"ap_.b0i:.g@.lICt
160Abbild[ˈap͡b̥ɪlt]242"ap_.b0Ilt
161Abbildtheorie[ˈap͡b̥ɪlt͜teoʁˌiː]542223"ap_.b0Ilt_.te.o.R%i:
162Abbildung[ˈap͡b̥ɪldʊŋ]3422"ap_.b0Il.dUN
163Abbitte[ˈap͡b̥ɪtə]3421"ap_.b0I.t@
164Abblendlicht[ˈap͡b̥lɛntlɪçt]3422"ap_.b0lEnt.lICt
165Abbo[ˈaboː]242"a.bo:
166Abbondioitalienisch[abˈɔndi̯oː]3242a.b"On.di^o:
167Abbotsfordenglisch[ˈɛbɔtsfɔʶt]3423"E.bOts.fOR^t
168Abbotsholmeenglisch[ˈɛbɔtshoːm]3423"E.bOts.ho:m
169Abbottenglisch[ˈɛbɔt]242"E.bOt
170Abbrand[ˈap͡b̥ʁant]242"ap_.b0Rant
171Abbreviation[ap͡b̥ʁevi̯atsi̯ˈoːn]43224ap_.b0Re.vi^a.tsi^"o:n
172Abbreviator[ap͡b̥ʁevi̯ˈaːtoːᵄ]42242ap_.b0Re.vi^"a:.to:6^
173Abbreviatoren[ap͡b̥ʁevi̯atˈoːʁən]522241ap_.b0Re.vi^a.t"o:.R@n
174Abbreviatur[ap͡b̥ʁevi̯atˈuːᵄ]43224ap_.b0Re.vi^a.t"u:6^
175Abbruch[ˈap͡b̥ʁʊx]242"ap_.b0RUx
176Abbrüche[ˈap͡b̥ʁʏçə]3421"ap_.b0RY.C@
177Abbt[apt]14apt
178Abbuchung[ˈap͡b̥uːxʊŋ]3422"ap_.b0u:.xUN
179Abbud[abˈuːt]224a.b"u:t
180Abbéfranzösisch[abˈeː]224a.b"e:
181Abc-Buch[aːbeːtsˈeː buːx]42242a:.be:.ts"e:.bu:x
182Abc-Codeenglisch[aːbeːtsˈeː koːt]42242a:.be:.ts"e:.ko:t
183Abc-Schütze[aːbeːtsˈeː ʃˌʏtsə]522431a:.be:.ts"e:.S%Y.ts@
184Abcdarien[abetsedˈaːʁiən]6222421a.be.tse.d"a:.Ri.@n
185Abcdarier[abetsedˈaːʁiɐ]6222421a.be.tse.d"a:.Ri.6
186Abcdarii[abetsedˈaːʁi.iː]6222422a.be.tse.d"a:.Ri.i:
187Abcdarium[abetsedˈaːʁiʊm]6222422a.be.tse.d"a:.Ri.Um
188Abcdarius[abetsedˈaːʁiʊs]6222422a.be.tse.d"a:.Ri.Us
189Abchase[apxˈaːzə]3241ap.x"a:.z@
190Abchasien[apxˈaːzi̯ən]3242ap.x"a:.zi^@n
191Abd[apt]14apt
192Abd Al Madschidarabisch[apt ˀal ma.dʒˈiːt]43224apt.?al.ma.dZ"i:t
193Abd Al Malikarabisch[apt ˀal mˈalɪk]42242apt.?al.m"a.lIk
194Abd Al Wahhabarabisch[apt ˀal vahˈaːp]43224apt.?al.va.h"a:p
195Abd Al-Kadirarabisch[apt ˀal kˈaːdɪʶ]42242apt.?al.k"a:.dIR^
196Abd Ar Rahmanarabisch[apt ˀaʶ ͜ ʁaxmˈaːn]43224apt.?aR^_.Rax.m"a:n
197Abd El Krimarabisch[apt ˀɛlkʁ̥ˈiːm]3224apt.?El.kR0"i:m
198Abd an-Nassirarabisch[apt ˀan ͜ nˈasɪʶ]42242apt.?an_.n"a.sIR^
199Abd el-Nasserarabisch[apt ˀɛl nˈasɐ]42241apt.?El.n"a.s6
200Abd ur-Rahmanarabisch[apt ˀʊʶ ͜ ʁaxmˈaːn]43224apt.?UR^_.Rax.m"a:n
index/start.txt · Zuletzt geändert: 2022/05/30 21:26 von admin

Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Wikis unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International