Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge

Die Suche kann mit auf das Aussprachewörterbuch eingeschränkt werden. Hilfe zur Suche
Konsonanten
bilabiallabiodentaldentalalveolarpostalveolarretroflexpalatalvelaruvularpharyngealglottal
Plosiv            
Nasal                            
Vibrant            
Tap oder Flap            
Frikativ                      
Lateralfrikativ  
Approximant                    
Lateralappro-
ximant
               
Vokale
vornzentralhinten
hoch, gespannt      
hoch, ungespannt  
mittelhoch, gespannt      
mittelhoch, ungespannt         
flach    
Diakritika und Suprasegmentalia
Haupt-/Nebenakzent  
lang
Silbengrenze  
verbunden  
stimmlos  
silbisch/nichtsilbisch    
nasaliert
Weitere Symbole
[ʁ] reduziert
[x] reduziert
[ɐ] reduziert
stimmhaft labial-velarer Approximant

index:B

B

Durchsuchen: alle Einträgealle Sprachen
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

#StichwortHerkunftAussprache (IPA)SilbenzahlAkzentmusterAussprache (SAMPA)
1B, b[beː]14be:
2B-Dur[bˈeː duːᵄ], [beː dˈuːᵄ]242, 24b"e:.du:6^, be:.d"u:6^
3B-Dur-Tonleiter[bˈeː duːᵄ tˌoːnlaɛ̯tɐ]542321b"e:.du:6^.t%o:n.laE^.t6
4B-Note[bˈeː nˌoːtə]3431b"e:.n%o:.t@
5B-Waffen[bˈeː vˌafn̩]3431b"e:.v%a.fn=
6B2B-Geschäftenglisch[biːtʊbˈiː ɡəʃˌɛft]522413bi:.tU.b"i:.g@.S%Eft
7BAMrussisch[bam]14bam
8Bam[bam]14bam
9BASICenglisch[bˈeːsɪk]242b"e:.sIk
10BAT[beː.aːtˈeː]3324be:.a:.t"e:
11bat[baːt]14ba:t
12BAT Ost[beː.aːtˌeː ˈˀɔst]42234be:.a:.t%e:."?Ost
13BAföG[bˈaːfœk]242b"a:.f9k
14BBCenglisch[biːbiːsˈiː]3324bi:.bi:.s"i:
15BCD-Codeenglisch[biːsiːdˈiː koːt]42242bi:.si:.d"i:.ko:t
16BDA[beːdeːˈˀaː]3324be:.de:."?a:
17BE[beːˈˀeː]224be:."?e:
18BEAenglisch[biː.iːˈˀeː]3324bi:.i:."?e:
19Bea[bˈeːaː]242b"e:.a:
20BELGA[bˈɛlɡaː]242b"El.ga:
21BGB[beːɡeːbˈeː]3324be:.ge:.b"e:
22BGH[beːɡeːhˈaː]3324be:.ge:.h"a:
23BGS[beːɡeːˈˀɛs]3324be:.ge:."?Es
24BH[beːhˈaː]224be:.h"a:
25BKA[beːkaːˈˀaː]3324be:.ka:."?a:
26BLZ[beː.ɛltsˈɛt]3324be:.El.ts"Et
27BMW ®[beː.ɛmvˈeː]3324be:.Em.v"e:
28BMX[beː.ɛmˈˀɪks]3324be:.Em."?Iks
29BND[beː.ɛndˈeː]3324be:.En.d"e:
30BOACenglisch[biː.oː.eːsˈiː]43224bi:.o:.e:.s"i:
31BP[beːpˈeː]224be:.p"e:
32BR[beːˈˀɛʶ]224be:."?ER^
33BRD[beː.ɛʶdˈeː]3324be:.ER^.d"e:
34BRT[beː.ɛʶtˈeː]3324be:.ER^.t"e:
35BSE[beː.ɛsˈˀeː]3324be:.Es."?e:
36BSE-Risikomaterial[beː.ɛsˌˀeː ʁˈiːzikoːmateʁi̯ˌaːl]9223422223be:.Es.%?e:.R"i:.zi.ko:.ma.te.Ri^%a:l
37BSE-Verdachtsfall[beː.ɛsˌˀeː fɐdˈaxtsfal]6223142be:.Es.%?e:.f6.d"axts.fal
38BUND[beː.uː.ɛndˈeː]43224be:.u:.En.d"e:
39Bund[bʊnt]14bUnt
40BVG[beːfaɔ̯ɡˈeː]3324be:.faO^.g"e:
41Ba Huyên Thanh Quanvietnamesisch[baː hy̆ˌɛn tan ku̯ˈan]42324ba:.hy^%En.tan.ku^"an
42Ba Jinchinesisch[baː dʝˈɪn]224ba:.dj"In
43Baade[bˈaːdə]241b"a:.d@
44Baader[bˈaːdɐ]241b"a:.d6
45Baal[baːl]14ba:l
46Baal Schem Tovhebräisch[bˌaːl ʃɛm tˈɔf]3324b%a:l.SEm.t"Of
47Baal-Hanan[bˌaː.al hˈaːnan]43242b%a:.al.h"a:.nan
48Baalbek[bˈaːlbɛk], [baːlbˈɛk]242, 24b"a:l.bEk, ba:l.b"Ek
49Baalsdienst[bˈaːlsd̥iːnst]242b"a:ls.d0i:nst
50Baar[baːʶ]14ba:R^
51Baarenniederländisch[bˈaːʁən]241b"a:.R@n
52Baarleniederländisch[bˈaːʶlə]241b"a:R^.l@
53Baarnniederländisch[baːʶn]14ba:R^n
54Baas[baːs]14ba:s
55Baath[baːt]14ba:t
56Bab[baːp]14ba:p
57Bab el Mandeb[bˌaːp ˀɛl mˈandɛp]43242b%a:p.?El.m"an.dEp
58Baba (Großmutter)[bˈaːbaː]242b"a:.ba:
59Baba (Titel)[babˈaː]224ba.b"a:
60Baba Mustapha[bˌaːbaː mˈʊstafaː]532422b%a:.ba:.m"Us.ta.fa:
61Baba-Jagarussisch[bˌaːbaː ʝaɡˈaː]43224b%a:.ba:.ja.g"a:
62Babahoyospanisch[babaˈoːʝoː]42242ba.ba."o:.jo:
63Babajewski(j)russisch[babˈaːʝɛfskiː]42422ba.b"a:.jEfs.ki:
64Babbageenglisch[bˈɛbɪtʃ]242b"E.bItS
65Babbittenglisch[bˈɛbɪt]242b"E.bIt
66Babcockenglisch[bˈɛpkɔk]242b"Ep.kOk
67Babeck[bˈaːbɛk]242b"a:.bEk
68Babekan[bˈaːbekaːn], [babekˈaːn]3423, 224b"a:.be.ka:n, ba.be.k"a:n
69Babel[bˈaːbl̩]241b"a:.bl=
70Babelino[babelˈiːnoː]42242ba.be.l"i:.no:
71Babelsberg[bˈaːbl̩sb̥ɛʶk]3413b"a:.bl=s.b0ER^k
72Babenberger[bˈaːbm̩bɛʶɡɐ]44121b"a:.bm=.bER^.g6
73Babenhausen[baːbm̩hˈaɔ̯zn̩]42141ba:.bm=.h"aO^.zn=
74Babesien[babˈeːzi̯ən]3242ba.b"e:.zi^@n
75Babett[babˈɛt]224ba.b"Et
76Babettefranzösisch[babˈɛt]224ba.b"Et
77Babeuffranzösisch[babˈœf]224ba.b"9f
78Babeşrumänisch[bˈaːbɛʃ]242b"a:.bES
79Babi[babˈiː]224ba.b"i:
80Babi(j) Jarrussisch[bˌaːbiː ʝˈaːʶ]3324b%a:.bi:.j"a:R^
81Babia Górapolnisch[bˌaːbɪ̯aː ɡˈuːʁaː]43242b%a:.bI^a:.g"u:.Ra:
82Babiecaspanisch[babi̯ˈeːkaː]3242ba.bi^"e:.ka:
83Babilonie[babilonˈiː]43224ba.bi.lo.n"i:
84Babinetfranzösisch[babinˈeː], [babinˈɛː]3224ba.bi.n"e:, ba.bi.n"E:
85Babinger[bˈaːbɪŋɐ]3421b"a:.bI.N6
86Babingtonenglisch[bˈɛbɪŋtn̩]3421b"E.bIN.tn=
87Babinski[babˈɪnskiː]3242ba.b"Ins.ki:
88Babinski (fr.)französisch[babɛ̃skˈiː]3224ba.bE~.sk"i:
89Babirussa[babiʁˈʊsaː]42242ba.bi.R"U.sa:
90Babismus[babˈɪsmʊs]3242ba.b"Is.mUs
91Babist[babˈɪst]224ba.b"Ist
92Babitsungarisch[bˈɔbɪtʃ]242b"O.bItS
93Babićserbisch/kroatisch[bˈaːbɪtʃ]242b"a:.bItS
94Babo[bˈaːboː]242b"a:.bo:
95Babol[babˈoːl]224ba.b"o:l
96Babolsarpersisch[babɔlsˈaːʶ]3224ba.bOl.s"a:R^
97Baboráktschechisch[bˈabɔʁaːk]3423b"a.bO.Ra:k
98Babouvismus[babuvˈɪsmʊs]42242ba.bu.v"Is.mUs
99Babrios[bˈaːbʁiɔs]3422b"a:.bRi.Os
100Babrius[bˈaːbʁiʊs]3422b"a:.bRi.Us
CSV-Export
index/B.txt · Zuletzt geändert: 2022/05/30 21:27 von admin

Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Wikis unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International