Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge

Die Suche kann mit auf das Aussprachewörterbuch eingeschränkt werden. Hilfe zur Suche
Konsonanten
bilabiallabiodentaldentalalveolarpostalveolarretroflexpalatalvelaruvularpharyngealglottal
Plosiv            
Nasal                            
Vibrant            
Tap oder Flap            
Frikativ                      
Lateralfrikativ  
Approximant                    
Lateralappro-
ximant
               
Vokale
vornzentralhinten
hoch, gespannt      
hoch, ungespannt  
mittelhoch, gespannt      
mittelhoch, ungespannt         
flach    
Diakritika und Suprasegmentalia
Haupt-/Nebenakzent  
lang
Silbengrenze  
verbunden  
stimmlos  
silbisch/nichtsilbisch    
nasaliert
Weitere Symbole
[ʁ] reduziert
[x] reduziert
[ɐ] reduziert
stimmhaft labial-velarer Approximant

index:E

E

Durchsuchen: alle Einträgealle Sprachen
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

#StichwortHerkunftAussprache (IPA)SilbenzahlAkzentmusterAussprache (SAMPA)
1E, e[eː]14e:
2E-Bankingenglisch[ˈiː bˌɛŋkɪŋ]3432"i:.b%EN.kIN
3E-Businessenglisch[ˈiːbˌɪsnəs]3431"i:.b%Is.n@s
4E-Cashenglisch[ˈiː kɛʃ]242"i:.kES
5E-Commerceenglisch[ˈiː kɔmˌœːᵄs]3423"i:.kO.m%9:6^s
6E-Dur[ˈeː duːᵄ], [eː dˈuːᵄ]242, 24"e:.du:6^, e:.d"u:6^
7E-Dur-Tonleiter[ˈeː duːᵄ tˌoːnlaɛ̯tɐ]542321"e:.du:6^.t%o:n.laE^.t6
8E-Learningenglisch[ˈiː lˌœːᵄnɪŋ]3432"i:.l%9:6^.nIN
9E-Lok[ˈeː lɔk]242"e:.lOk
10E-Mailenglisch[ˈiː meːl]242"i:.me:l
11E-Mail-Adresseenglisch[ˈiː meːl ˀadʁˌɛsə]542231"i:.me:l.?a.dR%E.s@
12E-Mail-Affäreenglisch[ˈiː meːl ˀafˌɛːʁə]542231"i:.me:l.?a.f%E:.R@
13E-Mail-Wurmenglisch[ˈiː meːl vʊʶm]3423"i:.me:l.vUR^m
14E-Musik[ˈeː muzˌiːk]3423"e:.mu.z%i:k
15E-Pass[ˈeː pas]242"e:.pas
16E-Schicht[ˈeː ʃɪçt]242"e:.SICt
17E-Werk[ˈeː vɛʶk]242"e:.vER^k
18EBIT[ˈeːbɪt]242"e:.bIt
19EBIT-Margefranzösisch[ˈeːbɪt mˌaʶʒə]44231"e:.bIt.m%aR^.Z@
20EC[eːtsˈeː]224e:.ts"e:
21EC-Automat[eːtsˈeː ˀaɔ̯tomˌaːt]524223e:.ts"e:.?aO^.to.m%a:t
22ECTSenglisch[iːsiːtiːˈˀɛs]43224i:.si:.ti:."?Es
23EDV[eːdeːfˈaɔ̯]3324e:.de:.f"aO^
24EEG[eː.eːɡˈeː]3324e:.e:.g"e:
25EFTA[ˈɛftaː]242"Ef.ta:
26EG[eːɡˈeː]224e:.g"e:
27EK[eːkˈaː]224e:.k"a:
28EKD[eːkaːdˈeː]3324e:.ka:.d"e:
29EKG[eːkaːɡˈeː]3324e:.ka:.g"e:
30EL AL[ɛl ˈˀal]224El."?al
31ELDO[ˈɛldoː]242"El.do:
32EMI[ˈeːmiː]242"e:.mi:
33EMNID[ˈɛmniːt], [ˈɛmnɪt]242"Em.ni:t, "Em.nIt
34EMPA[ˈɛmpaː]242"Em.pa:
35ENIACenglisch[ˈɛniɛk]3422"E.ni.Ek
36EQ[eːkˈuː]224e:.k"u:
37ERP[eː.ɛʶpˈeː]3324e:.ER^.p"e:
38ESA[ˈeːzaː]242"e:.za:
39ESRO[ˈɛsʁ̥oː]242"Es.R0o:
40ESVP[eː.ɛsfaɔ̯pˈeː]43224e:.Es.faO^.p"e:
41ETAspanisch[ˈeːtaː]242"e:.ta:
42Eta[ˈeːtaː]242"e:.ta:
43ETF[eːteːˈˀɛf]3324e:.te:."?Ef
44EUFOR[ˈɔœ̯foːᵄ]242"O9^.fo:6^
45EUROP[ɔœ̯ʁˈoːp]224O9^.R"o:p
46EWG[eːveːɡˈeː]3324e:.ve:.g"e:
47EWS[eːveːˈˀɛs]3324e:.ve:."?Es
48EWU[eːveːˈˀuː]3324e:.ve:."?u:
49EZB[eːtsɛtb̥ˈeː]3324e:.tsEt.b0"e:
50Eadsenglisch[iːts]14i:ts
51Eaganenglisch[ˈiːɡən]241"i:.g@n
52Eagleenglisch[ˈiːɡl̩]241"i:.gl=
53Eakinsenglisch[ˈeːkɪns], [ˈiːkɪns]242"e:.kIns, "i:.kIns
54Ealingenglisch[ˈiːlɪŋ]242"i:.lIN
55Eamesenglisch[iːms], [eːms]14i:ms, e:ms
56Eamonenglisch[ˈeːmən]241"e:.m@n
57Eanesportugiesisch[ʝˈaːnɪʃ]242j"a:.nIS
58Earlenglisch[œːᵄl]149:6^l
59Earl Greyenglisch[œːᵄl ɡʁˈeː]2249:6^l.gR"e:
60Earl of Homeenglisch[œːᵄl ɔf hˈoːm], [œːᵄl ɔf hʝˈuːm]33249:6^l.Of.h"o:m, 9:6^l.Of.hj"u:m
61Earleenglisch[œːᵄl]149:6^l
62Early Englishenglisch[ˌœːᵄliː ˈˀɪŋɡlɪʃ]43242%9:6^.li:."?IN.glIS
63Earl’s Courtenglisch[ˈœːᵄls kɔːᵄt]242"9:6^ls.kO:6^t
64Earthenglisch[œːᵄθ]149:6^T
65Eastenglisch[iːst]14i:st
66East Angliaenglisch[iːst ˈˀɛŋɡliaː]42422i:st."?EN.gli.a:
67East Kilbrideenglisch[iːst kɪlbʁˈaɛ̯t]3324i:st.kIl.bR"aE^t
68East Sideenglisch[ˈiːst saɛ̯t]242"i:st.saE^t
69Eastbourneenglisch[ˈiːstb̥ɔːᵄn]242"i:st.b0O:6^n
70Easthamptonenglisch[iːsthˈɛmptn̩]3241i:st.h"Emp.tn=
71Eastlakeenglisch[ˈiːstleːk]242"i:st.le:k
72Eastlandenglisch[ˈiːstlɛnt]242"i:st.lEnt
73Eastleighenglisch[ˈiːstliː]242"i:st.li:
74Eastmanenglisch[ˈiːstmɛn]242"i:st.mEn
75Eastonenglisch[ˈiːstn̩]241"i:s.tn=
76Eastportenglisch[ˈiːstpɔːᵄt]242"i:st.pO:6^t
77Eastwoodenglisch[ˈiːstv̥ʊt]242"i:st.v0Ut
78Easy Jetenglisch[ˈiːziː dʒɛt]3422"i:.zi:.dZEt
79Easygoingenglisch[iːziːɡˈoːɪŋ]42242i:.zi:.g"o:.IN
80Easyriderenglisch[ˈiːziːʁaɛ̯dɐ]44221"i:.zi:.RaE^.d6
81Eat-Artenglisch[ˈiːt ˀaːʶt]242"i:t.?a:R^t
82Eatonenglisch[ˈiːtn̩]241"i:.tn=
83Eau Clairefranzösisch[oklˈɛːᵄ]224o.kl"E:6^
84Eau de Colognefranzösisch[odəkɔlˈɔnʝə]521241o.d@.kO.l"On.j@
85Eau de Javelfranzösisch[odəʒavˈɛl]42124o.d@.Za.v"El
86Eau de Labarraquefranzösisch[odəlabaʁˈak]521224o.d@.la.ba.R"ak
87Eau de Parfumfranzösisch[odəpaʶfˈœ̃ː]42124o.d@.paR^.f"9~:
88Eau de Toilettefranzösisch[odətɔ̯alˈɛt]42124o.d@.tO^a.l"Et
89Eau de Viefranzösisch[odəvˈiː]3214o.d@.v"i:
90Eau fortefranzösisch[ofˈɔʶt]224o.f"OR^t
91Eaubonnefranzösisch[obˈɔn]224o.b"On
92Eaux-Bonnesfranzösisch[obˈɔn]224o.b"On
93Eaux-Chaudesfranzösisch[oʃˈoːt]224o.S"o:t
94Eban[ˈeːban]242"e:.ban
95Ebba[ˈɛbaː]242"E.ba:
96Ebbe[ˈɛbə]241"E.b@
97Ebbinghaus[ˈɛbɪŋhaɔ̯s]3423"E.bIN.haO^s
98Ebbo[ˈɛboː]242"E.bo:
99Ebe[ˈeːbə]241"e:.b@
100Ebekorussisch[ɛbɪ̯ˈɛːkɔː]3242E.bI^"E:.kO:
CSV-Export
index/E.txt · Zuletzt geändert: 2022/05/30 21:27 von admin

Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Wikis unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International