Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge

Die Suche kann mit auf das Aussprachewörterbuch eingeschränkt werden. Hilfe zur Suche
Konsonanten
bilabiallabiodentaldentalalveolarpostalveolarretroflexpalatalvelaruvularpharyngealglottal
Plosiv            
Nasal                            
Vibrant            
Tap oder Flap            
Frikativ                      
Lateralfrikativ  
Approximant                    
Lateralappro-
ximant
               
Vokale
vornzentralhinten
hoch, gespannt      
hoch, ungespannt  
mittelhoch, gespannt      
mittelhoch, ungespannt         
flach    
Diakritika und Suprasegmentalia
Haupt-/Nebenakzent  
lang
Silbengrenze  
verbunden  
stimmlos  
silbisch/nichtsilbisch    
nasaliert
Weitere Symbole
[ʁ] reduziert
[x] reduziert
[ɐ] reduziert
stimmhaft labial-velarer Approximant

index:A

A

Durchsuchen: alle Einträgealle Sprachen
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

#StichwortHerkunftAussprache (IPA)SilbenzahlAkzentmusterAussprache (SAMPA)
1A, a[aː]14a:
2A-Dur[ˈaː duːᵄ], [aː dˈuːᵄ]242, 24"a:.du:6^, a:.d"u:6^
3A-Dur-Tonleiter[ˈaː duːᵄ tˌoːnlaɛ̯tɐ]542321"a:.du:6^.t%o:n.laE^.t6
4A-cappella-Chor[a kapˈɛlaː koːᵄ]522422a.ka.p"E.la:.ko:6^
5AB[aːbˈeː]224a:.b"e:
6ab[ap]14ap
7ABCenglisch[eːbiːsˈiː]3324e:.bi:.s"i:
8Abc[aːbeːtsˈeː]3324a:.be:.ts"e:
9ABC-Abwehrkräfte[aːbeːtsˌeːˈˀapv̥eːᵄkʁ̥ɛftə]72234221a:.be:.ts%e:."?ap.v0e:6^.kR0Ef.t@
10ABC-Alarm[aːbeːtsˈeː ˀalˌaʶm]522423a:.be:.ts"e:.?a.l%aR^m
11ABC-Schutzmaske[aːbeːtsˌeː ʃˈʊtsmaskə]6223421a:.be:.ts%e:.S"Uts.mas.k@
12ABC-Spürpanzer[aːbeːtsˌeː ʃpˈyːᵄpantsɐ]6223421a:.be:.ts%e:.Sp"y:6^.pan.ts6
13ABC-Staaten[aːbeːtsˈeː ʃtˌaːtn̩]522431a:.be:.ts"e:.St%a:.tn=
14ABC-Waffen[aːbeːtsˈeː vˌafn̩]522431a:.be:.ts"e:.v%a.fn=
15ABM[aːbeːˈˀɛm]3324a:.be:."?Em
16ABM-Vertrag[aːbeːˈˀɛm fɐtʁ̥ˌaːk]522413a:.be:."?Em.f6.tR0%a:k
17ABS[aːbeːˈˀɛs]3324a:.be:."?Es
18Abs[aps]14aps
19ACIitalienisch[ˈatʃiː]242"a.tSi:
20ADAC[aːdeː.aːtsˈeː]43224a:.de:.a:.ts"e:
21ADFC[aːdeː.ɛftsˈeː]43224a:.de:.Ef.ts"e:
22ADHS[aːdeːhaːˈˀɛs]43224a:.de:.ha:."?Es
23ADN[aːdeːˈˀɛn]3324a:.de:."?En
24AEG ®[aː.eːɡˈeː]3324a:.e:.g"e:
25AFC[aː.ɛftsˈeː]3324a:.Ef.ts"e:
26AFC (engl.)englisch[eː.ɛfsˈiː]3324e:.Ef.s"i:
27AFLenglisch[eː.ɛfˈˀɛl]3324e:.Ef."?El
28AFNenglisch[eː.ɛfˈˀɛn]3324e:.Ef."?En
29AG[aːɡˈeː]224a:.g"e:
30AK[aːkˈaː]224a:.k"a:
31AKP-Staaten[aːkaːpˈeː ʃtˌaːtn̩]522431a:.ka:.p"e:.St%a:.tn=
32AKW[aːkaːvˈeː]3324a:.ka:.v"e:
33AKW-Laufzeit[aːkaːvˈeː lˌaɔ̯ftsaɛ̯t]522432a:.ka:.v"e:.l%aO^f.tsaE^t
34ALG II[aː.ɛlɡˌeː tsv̥ˈaɛ̯]42234a:.El.g%e:.tsv0"aE^
35ALG-II-Empfänger[aː.ɛlɡˌeː tsv̥ˈaɛ̯ ˀɛmpfˌɛŋɐ]72234231a:.El.g%e:.tsv0"aE^.?Em.pf%E.N6
36ANA ®japanisch[ˈaːnaː]242"a:.na:
37Ana[ˈaːnaː]242"a:.na:
38ANCenglisch[eː.ɛnsˈiː]3324e:.En.s"i:
39ANSAitalienisch[ˈansaː]242"an.sa:
40ANSIenglisch[eː.ɛn.ɛsˈˀaɛ̯]43224e:.En.Es."?aE^
41AOK[aː.oːkˈaː]3324a:.o:.k"a:
42AOL[aː.oːˈˀɛl]3324a:.o:."?El
43APenglisch[eːpˈiː]224e:.p"i:
44APECenglisch[ˈeːpɛk]242"e:.pEk
45Apec[ˈaːpɛk]242"a:.pEk
46APO[ˈaːpoː]242"a:.po:
47ARD[aː.ɛʶdˈeː]3324a:.ER^.d"e:
48ASCII[ˈaskiː]242"as.ki:
49ASEANenglisch[ˈɛsiɛn]3422"E.si.En
50ASSRrussisch[aː.ɛs.ɛsˈˀɛʶ]43224a:.Es.Es."?ER^
51ASTRA[ˈastʁ̥aː]242"as.tR0a:
52ASU[ˈaːzuː]242"a:.zu:
53AStA[ˈastaː]242"as.ta:
54AWACSenglisch[ˈeːvɛks]242"e:.vEks
55AWACS-Flugzeug[ˈaːvaks flˌuːktsɔœ̯k], [ˈeːvɛks flˌuːktsɔœ̯k]44232"a:.vaks.fl%u:k.tsO9^k, "e:.vEks.fl%u:k.tsO9^k
56AZ[aːtsˈɛt]224a:.ts"Et
57Aa (Kot)[aˈˀaː]224a."?a:
58Aa, aa (Schriftzeichen)[aː]14a:
59Aabenraadänisch[aːbm̩ʁˈaː]3314a:.bm=.R"a:
60Aach[aːx]14a:x
61Aachen[ˈaːxn̩]241"a:.xn=
62Aafjesniederländisch[ˈaːfʝ̊ɛs]242"a:f.j0Es
63Aagedänisch[ˈaːɡə]241"a:.g@
64Aagjeniederländisch[ˈaːxʝ̊ə]241"a:x.j0@
65Aak[aːk]14a:k
66Aake[ˈaːkə]241"a:.k@
67Aakjærdänisch[ˈaːkɛːᵄ]242"a:.kE:6^
68Aal[aːl]14a:l
69Aalborgdänisch[ˈaːlbɔʶk]242"a:l.bOR^k
70Aalbuch[ˈaːlbuːx]242"a:l.bu:x
71Aalbækdänisch[ˈaːlbɛk]242"a:l.bEk
72Aallnorwegisch[aːl]14a:l
73Aalsmeerniederländisch[aːlsmˈeːᵄ]224a:ls.m"e:6^
74Aalstniederländisch[aːlst]14a:lst
75Aaltenniederländisch[ˈaːltn̩]241"a:l.tn=
76Aaltofinnisch[ˈaːltoː]242"a:l.to:
77Aaltonenfinnisch[ˈaːltonɛn]3422"a:l.to.nEn
78Aanrudnorwegisch[ˈaːnʁuːt]242"a:n.Ru:t
79Aar[aːʶ]14a:R^
80Aarau[ˈaːʁaɔ̯]242"a:.RaO^
81Aarberg[aːʶbˈɛʶk], [ˈaːʶbɛʶk]224, 42a:R^.b"ER^k, "a:R^.bER^k
82Aarburg[ˈaːʶbʊʶk]242"a:R^.bUR^k
83Aardenburgniederländisch[ˈaːʶdn̩bʊʶk], [ˈaːʶdn̩bʏʶ͜x]3413"a:R^.dn=.bUR^k, "a:R^.dn=.bYR^_x
84Aare[ˈaːʁə]241"a:.R@
85Aarestrupdänisch[ˈaːʁəstʁ̥ʊp]3412"a:.R@s.tR0Up
86Aargau[ˈaːʶɡaɔ̯]242"a:R^.gaO^
87Aarhusdänisch[ˈaːʶhuːs]242"a:R^.hu:s
88Aarlenniederländisch[ˈaːʶlən]241"a:R^.l@n
89Aaron[ˈaːʁɔn]242"a:.ROn
90Aarschotniederländisch[ˈaːʶsxɔt]242"a:R^s.xOt
91Aarwangen[aːʶvˈaŋən]3241a:R^.v"a.N@n
92Aas[aːs]14a:s
93Aasennorwegisch[ˈaːsn̩]241"a:.sn=
94aasen[ˈaːzn̩]241"a:.zn=
95Aasgeier[ˈaːsɡ̊aɛ̯ɐ]3421"a:s.g0aE^.6
96Aasjägerei[ˈaːsʝ̊ɛːɡəʁˌaɛ̯]44213"a:s.j0E:.g@.R%aE^
97Aaskäfer[ˈaːskɛːfɐ]3421"a:s.kE:.f6
98Aast[aːst]14a:st
99Aba (Mantel)[abˈaː]224a.b"a:
100Aba (Name)[ˈaːbaː]242"a:.ba:
CSV-Export
index/A.txt · Zuletzt geändert: 2022/05/30 21:27 von admin

Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Wikis unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International