Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge

Die Suche kann mit auf das Aussprachewörterbuch eingeschränkt werden. Hilfe zur Suche
Konsonanten
bilabiallabiodentaldentalalveolarpostalveolarretroflexpalatalvelaruvularpharyngealglottal
Plosiv            
Nasal                            
Vibrant            
Tap oder Flap            
Frikativ                      
Lateralfrikativ  
Approximant                    
Lateralappro-
ximant
               
Vokale
vornzentralhinten
hoch, gespannt      
hoch, ungespannt  
mittelhoch, gespannt      
mittelhoch, ungespannt         
flach    
Diakritika und Suprasegmentalia
Haupt-/Nebenakzent  
lang
Silbengrenze  
verbunden  
stimmlos  
silbisch/nichtsilbisch    
nasaliert
Weitere Symbole
[ʁ] reduziert
[x] reduziert
[ɐ] reduziert
stimmhaft labial-velarer Approximant

index:N

N

Durchsuchen: alle Einträgealle Sprachen
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

#StichwortHerkunftAussprache (IPA)SilbenzahlAkzentmusterAussprache (SAMPA)
1Nemoursfranzösisch[nəmˈuːᵄ]214n@.m"u:6^
2Neversfranzösisch[nəvˈɛːᵄ]214n@.v"E:6^
3Nathanielenglisch[nəθˈɛnʝəl]3141n@.T"En.j@l
4Nanaimoenglisch[nənˈaɛ̯moː]3142n@.n"aE^.mo:
5nebeneinander[neːbm̩ˀaɛ̯nˈandɐ], [nˈeːbm̩ˀaɛ̯nandɐ]521241, 41231ne:.bm=.?aE^.n"an.d6, n"e:.bm=.?aE^.nan.d6
6Naegelenfranzösisch[nɛʒəlˈɛn], [nɛ.ʒlˈɛn]3, 2214, 24nE.Z@.l"En, nE.Zl"En
7Narretei[naʁətˈaɛ̯]3214na.R@.t"aE^
8Neckerei[nɛkəʁˈaɛ̯]3214nE.k@.R"aE^
9Nom de Plumefranzösisch[nõdəplˈyːm]3214no~.d@.pl"y:m
10Notre-Damefranzösisch[nɔtʁ̥ədˈam]3214nOt.R0@.d"am
11Näscherei[nɛʃəʁˈaɛ̯]3214nE.S@.R"aE^
12Nacogdochesenglisch[nɛkədˈoːtʃəs]42141nE.k@.d"o:.tS@s
13Narragansettenglisch[nɛʁəɡˈɛnsət]42141nE.R@.g"En.s@t
14Nesselrode[nɛsl̩ʁˈoːdə], [nˈɛsl̩ʁoːdə]42141, 4121nE.sl=.R"o:.d@, n"E.sl=.Ro:.d@
15Neuenheerse[nɔœ̯ənhˈeːᵄzə]42141nO9^.@n.h"e:6^.z@
16Neuenrade[nɔœ̯ənʁˈaːdə]42141nO9^.@n.R"a:.d@
17Niederkassel[niːdɐkˈasl̩]42141ni:.d6.k"a.sl=
18Niederstetten[niːdɐʃtˈɛtn̩]42141ni:.d6.St"E.tn=
19notgedrungen[noːtɡ̊ədʁˈʊŋən], [nˈoːtɡ̊ədʁʊŋən]42141, 4121no:t.g0@.dR"U.N@n, n"o:t.g0@.dRU.N@n
20Neuendettelsau[nɔœ̯əndˈɛtl̩sˀaɔ̯], [nɔœ̯əndɛtl̩sˈˀaɔ̯]521412, 31214nO9^.@n.d"E.tl=s.?aO^, nO9^.@n.dE.tl=s."?aO^
21Nimmerwiedersehen[nɪmɐvˈiːdɐzeːən]6214121nI.m6.v"i:.d6.ze:.@n
22Niederalteich[niːdɐˈˀaltaɛ̯ç]42142ni:.d6."?al.taE^C
23Niederfinow[niːdɐfˈiːnoː]42142ni:.d6.f"i:.no:
24Niederhaßlau[niːdɐhˈaslaɔ̯]42142ni:.d6.h"as.laO^
25Niederlausitz[niːdɐlˈaɔ̯zɪts]42142ni:.d6.l"aO^.zIts
26Niedermarsberg[niːdɐmˈaʶsb̥ɛʶk]42142ni:.d6.m"aR^s.b0ER^k
27Niederwartha[niːdɐvˈaʶtaː]42142ni:.d6.v"aR^.ta:
28North Dakotaenglisch[nɔːᵄθ d̥əkˈoːtaː]42142nO:6^T.d0@.k"o:.ta:
29Nørresundbydänisch[nœʁəzˈʊntb̥yː]42142n9.R@.z"Unt.b0y:
30Niederstotzingen[niːdɐʃtˈɔtsɪŋən]521421ni:.d6.St"O.tsI.N@n
31Norderdithmarschen[nɔʶdɐdˈɪtmaʶʃn̩]521421nOR^.d6.d"It.maR^.Sn=
32Nachäfferei[naːxˀɛfəʁˈaɛ̯]42214na:x.?E.f@.R"aE^
33Neckargemünd[nɛkaːʶɡəmˈʏnt]42214nE.ka:R^.g@.m"Ynt
34Nivellementfranzösisch[nivɛləmˈɑ̃ː], [nivɛlmˈɑ̃ː]4, 32214, 224ni.vE.l@.m"A~:, ni.vEl.m"A~:
35Nolissementfranzösisch[nolɪsəmˈɑ̃ː]42214no.lI.s@.m"A~:
36North Carolinaenglisch[nɔːᵄθ kɛʁəlˈaɛ̯naː]522142nO:6^T.kE.R@.l"aE^.na:
37Non-cooperationenglisch[nɔn ko.ɔpəʁˈeːʃn̩]6222141nOn.ko.O.p@.R"e:.Sn=
38Neodynatoren[neodynatˈoːʁən]6222241ne.o.dy.na.t"o:.R@n
39Nanosekunde[nanozekˈʊndə], [nˈaːnozekʊndə]522241, 42231na.no.ze.k"Un.d@, n"a:.no.ze.kUn.d@
40Navigatoren[naviɡatˈoːʁən]522241na.vi.ga.t"o:.R@n
41Neanthropinen[neantʁ̥opˈiːnən]522241ne.an.tR0o.p"i:.n@n
42Nemathelminthen[nemathɛlmˈɪntn̩]522241ne.mat.hEl.m"In.tn=
43Nephelometer[nefelomˈeːtɐ]522241ne.fe.lo.m"e:.t6
44Nephrolithiase[nefʁ̥oliti̯ˈaːzə]522241ne.fR0o.li.ti^"a:.z@
45Nephrolithiasen[nefʁ̥oliti̯ˈaːzn̩]522241ne.fR0o.li.ti^"a:.zn=
46Nephrosklerose[nefʁ̥o.skleʁˈoːzə]522241ne.fR0o.skle.R"o:.z@
47Neurofibrille[nɔœ̯ʁofibʁˈɪlə]522241nO9^.Ro.fi.bR"I.l@
48Numeratoren[numeʁatˈoːʁən]522241nu.me.Ra.t"o:.R@n
49narkotisieren[naʶkotizˈiːʁən]522241naR^.ko.ti.z"i:.R@n
50negoziieren[neɡotsiˈiːʁən]522241ne.go.tsi."i:.R@n
51nepotisieren[nepotizˈiːʁən]522241ne.po.ti.z"i:.R@n
52neurotisieren[nɔœ̯ʁotizˈiːʁən]522241nO9^.Ro.ti.z"i:.R@n
53neutralisieren[nɔœ̯tʁ̥alizˈiːʁən]522241nO9^.tR0a.li.z"i:.R@n
54nitrifizieren[nitʁ̥ifitsˈiːʁən]522241ni.tR0i.fi.ts"i:.R@n
55nobilitieren[nobilitˈiːʁən]522241no.bi.li.t"i:.R@n
56nomadisieren[nomadizˈiːʁən]522241no.ma.di.z"i:.R@n
57normalisieren[nɔʶmalizˈiːʁən]522241nOR^.ma.li.z"i:.R@n
58nostrifizieren[nɔstʁ̥ifitsˈiːʁən]522241nOs.tR0i.fi.ts"i:.R@n
59notifizieren[notifitsˈiːʁən]522241no.ti.fi.ts"i:.R@n
60nullifizieren[nʊlifitsˈiːʁən]522241nU.li.fi.ts"i:.R@n
61Navigationsgerät[naviɡatsi̯ˈoːnsɡ̊əʁɛːt]6222412na.vi.ga.tsi^"o:ns.g0@.RE:t
62Neutralitätserklärung[nɔœ̯tʁ̥alitˈɛːtsˀɐklɛːʁʊŋ]72224122nO9^.tR0a.li.t"E:ts.?6.klE:.RUN
63Nagualismus[naɡualˈɪsmʊs]522242na.gu.a.l"Is.mUs
64Naogeorgus[naoɡeˈˀɔʶɡʊs]522242na.o.ge."?OR^.gUs
65Nationalismus[natsi̯onalˈɪsmʊs]522242na.tsi^o.na.l"Is.mUs
66Naturalismus[natuʁalˈɪsmʊs]522242na.tu.Ra.l"Is.mUs
67Navigationsraum[naviɡatsi̯ˈoːnsʁ̥aɔ̯m]522242na.vi.ga.tsi^"o:ns.R0aO^m
68Negativismus[neɡativˈɪsmʊs]522242ne.ga.ti.v"Is.mUs
69Neodynator[neodynˈaːtoːᵄ]522242ne.o.dy.n"a:.to:6^
70Neofaschismus[neofaʃˈɪsmʊs], [nˈeːofaʃɪsmʊs]522242, 42232ne.o.fa.S"Is.mUs, n"e:.o.fa.SIs.mUs
71Neolinguistik[neolɪŋɡu̯ˈɪstɪk], [nˈeːolɪŋɡu̯ɪstɪk]522242, 42232ne.o.lIN.gu^"Is.tIk, n"e:.o.lIN.gu^Is.tIk
72Neologismus[neoloɡˈɪsmʊs]522242ne.o.lo.g"Is.mUs
73Neonazismus[neonatsˈɪsmʊs], [nˈeːonatsɪsmʊs]522242, 42232ne.o.na.ts"Is.mUs, n"e:.o.na.tsIs.mUs
74Neukaledonien[nɔœ̯kaledˈoːni̯ən]522242nO9^.ka.le.d"o:.ni^@n
75Neukantianismus[nɔœ̯kanti̯anˈɪsmʊs], [nˈɔœ̯kanti̯anɪsmʊs]522242, 42232nO9^.kan.ti^a.n"Is.mUs, n"O9^.kan.ti^a.nIs.mUs
76Neuplatonismus[nɔœ̯platonˈɪsmʊs], [nˈɔœ̯platonɪsmʊs]522242, 42232nO9^p.la.to.n"Is.mUs, n"O9^p.la.to.nIs.mUs
77Neurodermitis[nɔœ̯ʁodɛʶmˈiːtɪs]522242nO9^.Ro.dER^.m"i:.tIs
78Nicoladoni[nikoladˈoːniː]522242ni.ko.la.d"o:.ni:
79Nikotinismus[nikotinˈɪsmʊs]522242ni.ko.ti.n"Is.mUs
80Nobilitierung[nobilitˈiːʁʊŋ]522242no.bi.li.t"i:.RUN
81Noctambulismus[nɔktambulˈɪsmʊs]522242nOk.tam.bu.l"Is.mUs
82Noktambulismus[nɔktambulˈɪsmʊs]522242nOk.tam.bu.l"Is.mUs
83Nomenklatura[nomɛnklatˈuːʁaː]522242no.mEn.kla.t"u:.Ra:
84Nominalismus[nominalˈɪsmʊs]522242no.mi.na.l"Is.mUs
85Nonkonformismus[nɔnkɔnfɔʶmˈɪsmʊs], [nˌoːnkɔnfɔʶmˈɪsmʊs]522242, 32242nOn.kOn.fOR^.m"Is.mUs, n%o:n.kOn.fOR^.m"Is.mUs
86Nyktitropismus[nʏktitʁ̥opˈɪsmʊs]522242nYk.ti.tR0o.p"Is.mUs
87napoleonisch[napoleˈoːnɪʃ]522242na.po.le."o:.nIS
88nationalistisch[natsi̯onalˈɪstɪʃ]522242na.tsi^o.na.l"Is.tIS
89navigatorisch[naviɡatˈoːʁɪʃ]522242na.vi.ga.t"o:.RIS
90negativistisch[neɡativˈɪstɪʃ]522242ne.ga.ti.v"Is.tIS
91nil admirari[niːl ˀatmiʁˈaːʁiː]522242ni:l.?at.mi.R"a:.Ri:
92nomenklatorisch[nomɛnklatˈoːʁɪʃ]522242no.mEn.kla.t"o:.RIS
93nominalistisch[nominalˈɪstɪʃ]522242no.mi.na.l"Is.tIS
94Navigationsschule[naviɡatsi̯ˈoːnsʃuːlə]6222421na.vi.ga.tsi^"o:ns.Su:.l@
95Nidamentaldrüse[nidamɛntˈaːldʁyːzə]6222421ni.da.mEn.t"a:l.dRy:.z@
96Nephrolithiasis[nefʁ̥olitˈiːazɪs]6222422ne.fR0o.li.t"i:.a.zIs
97Nolimetangere[nolimetˈaŋɡeʁeː]6222422no.li.me.t"aN.ge.Re:
98Neutralitätsprinzip[nɔœ̯tʁ̥alitˈɛːtspʁ̥ɪntsˌiːp]6222423nO9^.tR0a.li.t"E:ts.pR0In.ts%i:p
99Neftjanyje Kamnirussisch[nɪ̯ɛftɪ̯anˌɪːʝə kˈamniː]6223142nI^Ef.tI^a.n%I:.j@.k"am.ni:
100Neuwiller-lès-Savernefranzösisch[nøvɪlˌɛːᵄlɛsavˈɛʶn]6223224n2.vI.l%E:6^.lE.sa.v"ER^n
CSV-Export
index/N.txt · Zuletzt geändert: 2022/05/30 21:29 von admin

Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Wikis unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International