Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge

Die Suche kann mit auf das Aussprachewörterbuch eingeschränkt werden. Hilfe zur Suche
Konsonanten
bilabiallabiodentaldentalalveolarpostalveolarretroflexpalatalvelaruvularpharyngealglottal
Plosiv            
Nasal                            
Vibrant            
Tap oder Flap            
Frikativ                      
Lateralfrikativ  
Approximant                    
Lateralappro-
ximant
               
Vokale
vornzentralhinten
hoch, gespannt      
hoch, ungespannt  
mittelhoch, gespannt      
mittelhoch, ungespannt         
flach    
Diakritika und Suprasegmentalia
Haupt-/Nebenakzent  
lang
Silbengrenze  
verbunden  
stimmlos  
silbisch/nichtsilbisch    
nasaliert
Weitere Symbole
[ʁ] reduziert
[x] reduziert
[ɐ] reduziert
stimmhaft labial-velarer Approximant

index:N

N

Durchsuchen: alle Einträgealle Sprachen
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

#StichwortHerkunftAussprache (IPA)SilbenzahlAkzentmusterAussprache (SAMPA)
1NSDAP[ˌɛn.ɛsd̥eː.aːpˈeː]532224%En.Es.d0e:.a:.p"e:
2n-Eck[ˈɛn ˀɛk]242"En.?Ek
3n-dimensional[ˈɛn dimɛnzi̯onˌaːl]542223"En.di.mEn.zi^o.n%a:l
4NE-Metall[ɛnˈˀeː metˌal]42423En."?e:.me.t%al
5NC[ɛntsˈeː]224En.ts"e:
6NPD[ɛnpeːdˈeː]3224En.pe:.d"e:
7NKWD[ɛnkaːveːdˈeː]43224En.ka:.ve:.d"e:
8ND[ɛndˈeː]224En.d"e:
9NDR[ɛndeːˈˀɛʶ]3224En.de:."?ER^
10NDB[ɛndeːbˈeː]3224En.de:.b"e:
11NBCenglisch[ɛnbiːsˈiː]3224En.bi:.s"i:
12N, n[ɛn]14En
13NOK[ɛn.oːkˈaː]3224En.o:.k"a:
14NHKenglisch[ɛn.eːtʃkˈeː]3224En.e:tS.k"e:
15n-tv[ɛn teːfˈaɔ̯]3224En.te:.f"aO^
16Nganasanenrussisch[ŋɡanazˈaːnən]42241Nga.na.z"a:.n@n
17Nguyênvietnamesisch[ŋy̆ɛn]14Ny^En
18Nguyên Duvietnamesisch[ŋy̆ɛn zˈuː]224Ny^En.z"u:
19Nguyên Traivietnamesisch[ŋy̆ɛn tçˈaɛ̯]224Ny^En.tC"aE^
20Nguyên Lêvietnamesisch[ŋy̆ɛn lˈeː]224Ny^En.l"e:
21Nguyên Ai Quôcvietnamesisch[ŋy̆ɛn aɛ̯ ku̯ˈɔk]3324Ny^En.aE^.ku^"Ok
22nullachtfünfzehn[nˌʊlˀaxtfˈʏnftseːn]43242n%Ul.?axt.f"Ynf.tse:n
23nullum crimen sine lege[nˌʊlʊm kʁˌiːmən zˌiːnə lˈeːɡə]832313141n%U.lUm.kR%i:.m@n.z%i:.n@.l"e:.g@
24Nullifikation[nˌʊlifikatsi̯ˈoːn]532224n%U.li.fi.ka.tsi^"o:n
25nichtsdestoweniger[nˌɪçtsd̥ɛstovˈeːnɪɡɐ]6322421n%ICts.d0Es.to.v"e:.nI.g6
26nichtsdestotrotz[nˌɪçtsd̥ɛstotʁ̥ˈɔts]43224n%ICts.d0Es.to.tR0"Ots
27nichtsdestominder[nˌɪçtsd̥ɛstomˈɪndɐ]532241n%ICts.d0Es.to.m"In.d6
28Nervenheilanstalt[nˌɛʶfn̩hˈaɛ̯lˀanʃtˌalt]531423n%ER^.fn=.h"aE^l.?an.St%alt
29National Galleryenglisch[nˌɛʃn̩əl ɡˈɛləʁiː]6311412n%E.Sn=.@l.g"E.l@.Ri:
30National Broadcasting Companyenglisch[nˌɛʃn̩əl bʁˈɔːtkaːstɪŋ kˌampəniː]9311422312n%E.Sn=.@l.bR"O:t.ka:s.tIN.k%am.p@.ni:
31netto à pointfranzösisch[nˌɛtoapɔ̯ˈɛ̃ː]43224n%E.to.a.pO^"E~:
32Napa-Valleyenglisch[nˌɛpaː vˈɛliː]43242n%E.pa:.v"E.li:
33Neckar-Alb[nˌɛkaːʶ ˈˀalp]3324n%E.ka:R^."?alp
34Navratilovaenglisch[nˌɛfʁ̥ətɪlˈoːvaː]531242n%Ef.R0@.tI.l"o:.va:
35Nordic Walkingenglisch[nˌɔːᵄdɪk v̥ˈɔːkɪŋ]43242n%O:6^.dIk.v0"O:.kIN
36Nowy(j) Afonrussisch[nˌɔːvɪː ˀafˈɔːn]43224n%O:.vI:.?a.f"O:n
37Nowy(j) Mirrussisch[nˌɔːvɪː mˈiːᵄ]3324n%O:.vI:.m"i:6^
38Nowyje Iswestijarussisch[nˌɔːvɪʝə ˀɪ.zvˈeː.stɪʝaː]73212422n%O:.vI.j@.?I.zv"e:.stI.ja:
39Nowikow-Priboirussisch[nˌɔːvɪkɔf pʁ̥ɪbˈɔœ̯]532224n%O:.vI.kOf.pR0I.b"O9^
40Nowaja Semljarussisch[nˌɔːvaʝaː zɪ̯ɛmlɪ̯ˈaː]532224n%O:.va.ja:.zI^Em.lI^"a:
41Nordstrandischmoor[nˌɔʶtʃtʁ̥andɪʃmˈoːᵄ]43224n%OR^t.StR0an.dIS.m"o:6^
42Nordrhein-Westfalen[nˌɔʶtʁ̥aɛ̯n vɛstfˈaːln]43224n%OR^t.R0aE^n.vEst.f"a:ln
43Nordseeanrainerstaaten[nˌɔʶtz̥eːˈˀanʁaɛ̯nɐʃtˌaːtn̩]73242131n%OR^t.z0e:."?an.RaE^.n6.St%a:.tn=
44Nordseeschutzkonferenz[nˌɔʶtz̥eːʃˈʊtskɔnfeʁˌɛnts]6324223n%OR^t.z0e:.S"Uts.kOn.fe.R%Ents
45Nordpolargebiet[nˌɔʶtpolˈaːʶɡəbiːt]532412n%OR^t.po.l"a:R^.g@.bi:t
46Normacidität[nˌɔʶmatsiditˈɛːt]532224n%OR^.ma.tsi.di.t"E:t
47Neustadt an der Waagslowakisch[nˌɔœ̯ʃtat an deːᵄ vˈaːk]532224n%O9^.Stat.an.de:6^.v"a:k
48Neustadt an der Mettau[nˌɔœ̯ʃtat an deːᵄ mˈɛtaɔ̯]6322242n%O9^.Stat.an.de:6^.m"E.taO^
49neuroendokrin[nˌɔœ̯ʁoˀɛndokʁ̥ˈiːn]532224n%O9^.Ro.?En.do.kR0"i:n
50Neuroepithel[nˌɔœ̯ʁoˀepitˈeːl]532224n%O9^.Ro.?e.pi.t"e:l
51Neuroretinitis[nˌɔœ̯ʁoʁetinˈiːtɪs]6322242n%O9^.Ro.Re.ti.n"i:.tIs
52Neuroretinitiden[nˌɔœ̯ʁoʁetinitˈiːdn̩]73222241n%O9^.Ro.Re.ti.ni.t"i:.dn=
53Neurotoxikose[nˌɔœ̯ʁotɔksikˈoːzə]6322241n%O9^.Ro.tOk.si.k"o:.z@
54Neurotisation[nˌɔœ̯ʁotizatsi̯ˈoːn]532224n%O9^.Ro.ti.za.tsi^"o:n
55Neuroparalyse[nˌɔœ̯ʁopaʁalˈyːzə]6322241n%O9^.Ro.pa.Ra.l"y:.z@
56Neurodermitiden[nˌɔœ̯ʁodɛʶmitˈiːdn̩]6322241n%O9^.Ro.dER^.mi.t"i:.dn=
57Neurodermatose[nˌɔœ̯ʁodɛʶmatˈoːzə]6322241n%O9^.Ro.dER^.ma.t"o:.z@
58Neutralisation[nˌɔœ̯tʁ̥alizatsi̯ˈoːn]532224n%O9^.tR0a.li.za.tsi^"o:n
59neunundzwanzig[nˌɔœ̯nʊnt͜tsv̥ˈantsɪç], [nˈɔœ̯nʊnt͜tsv̥ˌantsɪç]43242, 4232n%O9^.nUnt_.tsv0"an.tsIC, n"O9^.nUnt_.tsv0%an.tsIC
60neunundeinhalb[nˌɔœ̯nʊntˀaɛ̯nhˈalp]43224n%O9^.nUnt.?aE^n.h"alp
61neunzehnhundert[nˌɔœ̯ntseːnhˈʊndɐt], [nˈɔœ̯ntseːnhˌʊndɐt]43241, 4231n%O9^n.tse:n.h"Un.d6t, n"O9^n.tse:n.h%Un.d6t
62Neuhegelianismus[nˌɔœ̯heːɡəli̯anˈɪsmʊs], [nˈɔœ̯heːɡəli̯anˌɪsmʊs]6321242, 421232n%O9^.he:.g@.li^a.n"Is.mUs, n"O9^.he:.g@.li^a.n%Is.mUs
63Nové Město na Moravětschechisch[nˌɔvɛːmnʝˌɛstɔː nˈamɔʁa.vʝɛ]832324222n%O.vE:m.nj%Es.tO:.n"a.mO.Ra.vjE
64Nové Město nad Metujítschechisch[nˌɔvɛːmnʝˌɛstɔː nˈa.dmɛtʊʝiː]832324222n%O.vE:m.nj%Es.tO:.n"a.dmE.tU.ji:
65Nové Zámkyslowakisch[nˌɔvɛː zˈaːmkiː]43242n%O.vE:.z"a:m.ki:
66Nové Mesto nad Váhomslowakisch[nˌɔvɛː mˌɛstɔː nˈa.dvaːhɔm]73232422n%O.vE:.m%Es.tO:.n"a.dva:.hOm
67Nový Jičíntschechisch[nˌɔviː ʝˈɪtʃiːn]43242n%O.vi:.j"I.tSi:n
68Nový Bortschechisch[nˌɔviː bˈɔʶ]3324n%O.vi:.b"OR^
69Nová Pakatschechisch[nˌɔvaː pˈakaː]43242n%O.va:.p"a.ka:
70Notting Hillenglisch[nˌɔtɪŋ hˈɪl]3324n%O.tIN.h"Il
71Nozze di Figaroitalienisch[nˌɔtsə di fˈiːɡaʁoː]6312422n%O.ts@.di.f"i:.ga.Ro:
72Nostrifikation[nˌɔstʁ̥ifikatsi̯ˈoːn]532224n%Os.tR0i.fi.ka.tsi^"o:n
73Nonplusultra[nˌɔnplʊsˈˀʊltʁ̥a], [nˌoːnplʊsˈˀʊltʁ̥a]43242n%On.plUs."?Ul.tR0a, n%o:n.plUs."?Ul.tR0a
74Nonkonformität[nˌɔnkɔnfɔʶmitˈɛːt], [nˌoːnkɔnfɔʶmitˈɛːt]532224n%On.kOn.fOR^.mi.t"E:t, n%o:n.kOn.fOR^.mi.t"E:t
75nonfigurativ[nˌɔnfiɡuʁatˈiːf]532224n%On.fi.gu.Ra.t"i:f
76Numerus currens[nˌuːmeʁʊs kˈʊʁɛns], [nˌʊmeʁʊs kˈʊʁɛns]532242n%u:.me.RUs.k"U.REns, n%U.me.RUs.k"U.REns
77Numerus clausus[nˌuːmeʁʊs klˈaɔ̯zʊs], [nˌʊmeʁʊs klˈaɔ̯zʊs]532242n%u:.me.RUs.kl"aO^.zUs, n%U.me.RUs.kl"aO^.zUs
78nudis verbis[nˌuːdiːs v̥ˈɛʶbiːs]43242n%u:.di:s.v0"ER^.bi:s
79Numerologie[nˌumeʁoloɡˈiː]532224n%u.me.Ro.lo.g"i:
80Nukleoproteid[nˌukleopʁ̥oteˈiːt]6322224n%u.kle.o.pR0o.te."i:t
81Novi Sadserbisch/kroatisch[nˌoːviː sˈaːt]3324n%o:.vi:.s"a:t
82Novi Pazarserbisch/kroatisch[nˌoːviː pˈaːzaːʶ]43242n%o:.vi:.p"a:.za:R^
83Notae Romanae[nˌoːtɛː ʁomˈaːnɛː]532242n%o:.tE:.Ro.m"a:.nE:
84Notae puntatae[nˌoːtɛː pʊntˈaːtɛː]532242n%o:.tE:.pUn.t"a:.tE:
85Notae quadratae[nˌoːtɛː kv̥adʁˈaːtɛː]532242n%o:.tE:.kv0a.dR"a:.tE:
86Nota Romana[nˌoːtaːʁomˈaːnaː]532242n%o:.ta:.Ro.m"a:.na:
87Nota puntata[nˌoːtaː pʊntˈaːtaː]532242n%o:.ta:.pUn.t"a:.ta:
88Nota quadrata[nˌoːtaː kv̥adʁˈaːtaː]532242n%o:.ta:.kv0a.dR"a:.ta:
89Nomen Instrumenti[nˌoːmənˀ ɪnstʁ̥umˈɛntiː]6312242n%o:.m@n?.Ins.tR0u.m"En.ti:
90Nomen Acti[nˌoːmən ˈˀaktiː]43142n%o:.m@n."?ak.ti:
91Nomen Actionis[nˌoːmən ˀaktsi̯ˈoːnɪs]531242n%o:.m@n.?ak.tsi^"o:.nIs
92Nomen gentile[nˌoːmən ɡɛntˈiːlə]531241n%o:.m@n.gEn.t"i:.l@
93nomen est omen[nˌoːmən ɛst ˈˀoːmən]531241n%o:.m@n.Est."?o:.m@n
94Nomen proprium[nˌoːmən pʁ̥ˈoːpʁ̥iʊm]531422n%o:.m@n.pR0"o:.pR0i.Um
95Nomen postverbale[nˌoːmən pɔstv̥ɛʶbˈaːlə]6312241n%o:.m@n.pOst.v0ER^.b"a:.l@
96nolens volens[nˌoːlɛns v̥ˈoːlɛns]43242n%o:.lEns.v0"o:.lEns
97Noradrenalin[nˌoʁadʁenalˈiːn]532224n%o.Ra.dRe.na.l"i:n
98Notorietät[nˌotoʁietˈɛːt]532224n%o.to.Ri.e.t"E:t
99Notifikation[nˌotifikatsi̯ˈoːn]532224n%o.ti.fi.ka.tsi^"o:n
100Notabilität[nˌotabilitˈɛːt]532224n%o.ta.bi.li.t"E:t
CSV-Export
index/N.txt · Zuletzt geändert: 2022/05/30 21:29 von admin

Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Wikis unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International