Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge

Die Suche kann mit auf das Aussprachewörterbuch eingeschränkt werden. Hilfe zur Suche
Konsonanten
bilabiallabiodentaldentalalveolarpostalveolarretroflexpalatalvelaruvularpharyngealglottal
Plosiv            
Nasal                            
Vibrant            
Tap oder Flap            
Frikativ                      
Lateralfrikativ  
Approximant                    
Lateralappro-
ximant
               
Vokale
vornzentralhinten
hoch, gespannt      
hoch, ungespannt  
mittelhoch, gespannt      
mittelhoch, ungespannt         
flach    
Diakritika und Suprasegmentalia
Haupt-/Nebenakzent  
lang
Silbengrenze  
verbunden  
stimmlos  
silbisch/nichtsilbisch    
nasaliert
Weitere Symbole
[ʁ] reduziert
[x] reduziert
[ɐ] reduziert
stimmhaft labial-velarer Approximant

index:N

N

Durchsuchen: alle Einträgealle Sprachen
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

#StichwortHerkunftAussprache (IPA)SilbenzahlAkzentmusterAussprache (SAMPA)
101normal[nɔʶmˈaːl]224nOR^.m"a:l
102normacid[nɔʶmatsˈiːt]3324nOR^.ma.ts"i:t
103norisch[nˈoːʁɪʃ]242n"o:.RIS
104nordöstlich[nɔʶtˈˀœstlɪç]3242nOR^t."?9st.lIC
105nordwärts[nˈɔʶtv̥ɛʶts]242n"OR^t.v0ER^ts
106nordwestlich[nɔʶtv̥ˈɛstlɪç]3242nOR^t.v0"Est.lIC
107nordisch[nˈɔʶdɪʃ]242n"OR^.dIS
108norddeutsch[nˈɔʶt͡d̥ɔœ̯tʃ]242n"OR^t_.d0O9^tS
109noppig[nˈɔpɪç]242n"O.pIC
110noppen[nˈɔpm̩]241n"O.pm=
111noologisch[no.olˈoːɡɪʃ]42242no.o.l"o:.gIS
112noogen[no.oɡˈeːn]3224no.o.g"e:n
113nonstop[nɔnstˈɔp]224nOns.t"Op
114nonfigurativ[nˌɔnfiɡuʁatˈiːf]532224n%On.fi.gu.Ra.t"i:f
115nonchalantfranzösisch[nõʃalˈɑ̃ː]3224no~.Sa.l"A~:
116non troppo[noːn tʁ̥ˈɔpoː]3242no:n.tR0"O.po:
117non tanto[noːn tˈantoː]3242no:n.t"an.to:
118non scholae, sed vitae discimus[noːn sçˌoːlɛː zɛt v̥ˈiːtɛː dˌɪstsimʊs], [noːn skˌoːlɛː zɛt v̥ˈiːtɛː dˌɪstsimʊs]9232242322no:n.sC%o:.lE:.zEt.v0"i:.tE:.d%Is.tsi.mUs, no:n.sk%o:.lE:.zEt.v0"i:.tE:.d%Is.tsi.mUs
119non possumus[noːn pˈɔsumʊs]42422no:n.p"O.su.mUs
120non olet[noːn ˈˀoːlɛt]3242no:n."?o:.lEt
121non multa, sed multum[noːn mˌʊltaː zɛt mˈʊltʊm]6232242no:n.m%Ul.ta:.zEt.m"Ul.tUm
122non liquet[noːn lˈiːkv̥ɛt]3242no:n.l"i:.kv0Et
123non licet[noːn lˈiːtsɛt]3242no:n.l"i:.tsEt
124nomokratisch[nomokʁ̥ˈaːtɪʃ]42242no.mo.kR0"a:.tIS
125nomografisch[nomoɡʁˈaːfɪʃ]42242no.mo.gR"a:.fIS
126nominieren[nominˈiːʁən]42241no.mi.n"i:.R@n
127nominell[nominˈɛl]3224no.mi.n"El
128nominativisch[nˈoːminatiːvɪʃ]542222n"o:.mi.na.ti:.vIS
129nominalistisch[nominalˈɪstɪʃ]522242no.mi.na.l"Is.tIS
130nominalisieren[nˌominalizˈiːʁən]6322241n%o.mi.na.li.z"i:.R@n
131nominal[nominˈaːl]3224no.mi.n"a:l
132nomenklatorisch[nomɛnklatˈoːʁɪʃ]522242no.mEn.kla.t"o:.RIS
133nomen est omen[nˌoːmən ɛst ˈˀoːmən]531241n%o:.m@n.Est."?o:.m@n
134nomadisieren[nomadizˈiːʁən]522241no.ma.di.z"i:.R@n
135nomadisch[nomˈaːdɪʃ]3242no.m"a:.dIS
136nolens volens[nˌoːlɛns v̥ˈoːlɛns]43242n%o:.lEns.v0"o:.lEns
137noetisch[noˈeːtɪʃ]3242no."e:.tIS
138nodös[nodˈøːs]224no.d"2:s
139nochmals[nˈɔxmaːls]242n"Ox.ma:ls
140nochmalig[nˈɔxmaːlɪç]3422n"Ox.ma:.lIC
141noch[nɔx]14nOx
142noblesse obligefranzösisch[noblˌɛsoblˈiːʃ]42324no.bl%E.so.bl"i:S
143nobilitieren[nobilitˈiːʁən]522241no.bi.li.t"i:.R@n
144noachisch[noˈaːxɪʃ]3242no."a:.xIS
145no ironenglisch[noː ˈˀaɛ̯ɐn]3241no:."?aE^.6n
146no futureenglisch[noː fʝ̊ˈuːtʃɐ]3241no:.fj0"u:.tS6
147nizänisch[nitsˈɛːnɪʃ]3242ni.ts"E:.nIS
148nizäisch[nitsˈɛːɪʃ]3242ni.ts"E:.IS
149nizzaisch[nˈɪtsaɪʃ]3422n"I.tsa.IS
150nixenhaft[nˈɪksn̩haft]3412n"Ik.sn=.haft
151nix[nɪks]14nIks
152niwchischrussisch[nˈiːfçɪʃ]242n"i:f.CIS
153nivellitisch[nivɛlˈiːtɪʃ]42242ni.vE.l"i:.tIS
154nivellieren[nivɛlˈiːʁən]42241ni.vE.l"i:.R@n
155niveaulosfranzösisch[nivˈoːloːs]3242ni.v"o:.lo:s
156niveaufreifranzösisch[nivˈoːfʁ̥aɛ̯]3242ni.v"o:.fR0aE^
157nival[nivˈaːl]224ni.v"a:l
158nitschewo[nitʃevˈoː]3224ni.tSe.v"o:
159nitscheln[nˈɪtʃl̩n]241n"I.tSl=n
160nitros[nitʁ̥ˈoːs]224ni.tR0"o:s
161nitrophil[nitʁ̥ofˈiːl]3224ni.tR0o.f"i:l
162nitrifizieren[nitʁ̥ifitsˈiːʁən]522241ni.tR0i.fi.ts"i:.R@n
163nitrieren[nitʁ̥ˈiːʁən]3241ni.tR0"i:.R@n
164nisten[nˈɪstn̩]241n"Is.tn=
165nissig[nˈɪsɪç]242n"I.sIC
166nirgendwohin[nˈɪʶɡŋ̍tv̥oːhˌɪn], [nˌɪʶɡŋ̍tv̥oːhˈɪn]44123, 3124n"IR^.gN=t.v0o:.h%In, n%IR^.gN=t.v0o:.h"In
167nirgendwoher[nˈɪʶɡŋ̍tv̥oːhˌeːᵄ], [nˌɪʶɡŋ̍tv̥oːhˈeːᵄ]44123, 3124n"IR^.gN=t.v0o:.h%e:6^, n%IR^.gN=t.v0o:.h"e:6^
168nirgendwo[nˈɪʶɡŋ̍tv̥oː]3413n"IR^.gN=t.v0o:
169nirgendswo[nˈɪʶɡŋ̍tsv̥oː]3413n"IR^.gN=ts.v0o:
170nirgends[nˈɪʶɡŋ̍ts]241n"IR^.gN=ts
171nirgend[nˈɪʶɡŋ̍t]241n"IR^.gN=t
172nippen[nˈɪpm̩]241n"I.pm=
173ninivitisch[ninivˈiːtɪʃ]42242ni.ni.v"i:.tIS
174nimmermüde[nˈɪmɐmyːdə]44121n"I.m6.my:.d@
175nimmermehr[nˈɪmɐmeːᵄ]3413n"I.m6.me:6^
176nimmer[nˈɪmɐ]241n"I.m6
177nilotisch[nilˈoːtɪʃ]3242ni.l"o:.tIS
178nil admirari[niːl ˀatmiʁˈaːʁiː]522242ni:l.?at.mi.R"a:.Ri:
179nikotinarm[nikotˈiːnˀaʶm]42242ni.ko.t"i:n.?aR^m
180nikaraguanisch[nˌikaʁaɡuˈaːnɪʃ]6322242n%i.ka.Ra.gu."a:.nIS
181nihilistisch[nihilˈɪstɪʃ]42242ni.hi.l"Is.tIS
182nihil obstat[nˌiːhɪl ˈˀɔpstat]43242n%i:.hIl."?Ops.tat
183nigrisch[nˈiːɡʁɪʃ]242n"i:.gRIS
184nigerianisch[niɡeʁi̯ˈaːnɪʃ]42242ni.ge.Ri^"a:.nIS
185nigelnagelneu[nˌiːɡl̩naːɡl̩nˈɔœ̯]531214n%i:.gl=.na:.gl=.n"O9^
186nießnutzen[nˈiːsnʊtsn̩]3421n"i:s.nU.tsn=
187nießbrauchen[nˈiːsb̥ʁaɔ̯xn̩]3421n"i:s.b0RaO^.xn=
188nieten[nˈiːtn̩]241n"i:.tn=
189niet- und nagelfest[niːt ʊnt nˈaːɡl̩fɛst], [niːt ʊnt naːɡl̩fˈɛst]522412, 32214ni:t.Unt.n"a:.gl=.fEst, ni:t.Unt.na:.gl=.f"Est
190niesen[nˈiːzn̩]241n"i:.zn=
191nieseln[nˈiːzl̩n]241n"i:.zl=n
192nierenkrank[nˈiːʁənkʁ̥aŋk]3412n"i:.R@n.kR0aNk
193niemand[nˈiːmant]242n"i:.mant
194niemals[nˈiːmaːls]242n"i:.ma:ls
195niellieren[ni̯ɛlˈiːʁən]3241ni^E.l"i:.R@n
196niedrig[nˈiːdʁɪç]242n"i:.dRIC
197niedlich[nˈiːtlɪç]242n"i:t.lIC
198niederzwingen[nˈiːdɐtsv̥ɪŋən]44121n"i:.d6ts.v0I.N@n
199niederwärts[nˈiːdɐvɛʶts]3413n"i:.d6.vER^ts
200niederwerfen[nˈiːdɐvɛʶfn̩]44121n"i:.d6.vER^.fn=
CSV-Export
index/N.txt · Zuletzt geändert: 2022/05/30 21:29 von admin

Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Wikis unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International