Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge

Die Suche kann mit auf das Aussprachewörterbuch eingeschränkt werden. Hilfe zur Suche
Konsonanten
bilabiallabiodentaldentalalveolarpostalveolarretroflexpalatalvelaruvularpharyngealglottal
Plosiv            
Nasal                            
Vibrant            
Tap oder Flap            
Frikativ                      
Lateralfrikativ  
Approximant                    
Lateralappro-
ximant
               
Vokale
vornzentralhinten
hoch, gespannt      
hoch, ungespannt  
mittelhoch, gespannt      
mittelhoch, ungespannt         
flach    
Diakritika und Suprasegmentalia
Haupt-/Nebenakzent  
lang
Silbengrenze  
verbunden  
stimmlos  
silbisch/nichtsilbisch    
nasaliert
Weitere Symbole
[ʁ] reduziert
[x] reduziert
[ɐ] reduziert
stimmhaft labial-velarer Approximant

index:B

B

Durchsuchen: alle Einträgealle Sprachen
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

#StichwortHerkunftAussprache (IPA)SilbenzahlAkzentmusterAussprache (SAMPA)
1Bovine Spongiforme Enzephalopathie[bovˌiːnə ʃpɔŋɡifˌɔʶmə ˌˀɛntsefalopatˈiː], [bovˌiːnə spɔŋɡifˌɔʶmə ˌˀɛntsefalopatˈiː]132312231322224bo.v%i:.n@.SpON.gi.f%OR^.m@.%?En.tse.fa.lo.pa.t"i:, bo.v%i:.n@.spON.gi.f%OR^.m@.%?En.tse.fa.lo.pa.t"i:
2Bundesausbildungsförderungsgesetz[bˌʊndəsˈˀaɔ̯sb̥ɪldʊŋsfœʶdəʁʊŋsɡ̊əzˌɛts]103142221213b%Un.d@s."?aO^s.b0Il.dUNs.f9R^.d@.RUNs.g0@.z%Ets
3BSE-Risikomaterial[beː.ɛsˌˀeː ʁˈiːzikoːmateʁi̯ˌaːl]9223422223be:.Es.%?e:.R"i:.zi.ko:.ma.te.Ri^%a:l
4Bartolus de Sassoferrato[bˌaʶtolʊs d̥e zasofɛʁˈaːtoː]9322222242b%aR^.to.lUs.d0e.za.so.fE.R"a:.to:
5Behindertengleichstellungsgesetz[bəhˌɪndɐtn̩ɡlˈaɛ̯çʃtɛlʊŋsɡ̊əzˌɛts]9131142213b@.h%In.d6.tn=.gl"aE^C.StE.lUNs.g0@.z%Ets
6Beschäftigungsförderungsgesetz[bəʃˌɛftɪɡʊŋsfˈœʶdəʁʊŋsɡ̊əzɛts]9132241212b@.S%Ef.tI.gUNs.f"9R^.d@.RUNs.g0@.zEts
7Bezirksverordnetenversammlung[bətsˈɪʶksfɐˀɔʶdnətn̩fɐzˌamlʊŋ]9141211132b@.ts"IR^ks.f6.?OR^.dn@.tn=.f6.z%am.lUN
8British Broadcasting Corporationenglisch[bʁˌɪtɪʃ b̥ʁˈɔːtkaːstɪŋ kɔːᵄpoʁˌeːʃn̩]9324222231bR%I.tIS.b0R"O:t.ka:s.tIN.kO:6^.po.R%e:.Sn=
9Bundesdatenschutzbeauftragter[bˌʊndəsd̥ˈaːtn̩ʃʊtsb̥əˌˀaɔ̯ftʁ̥aːktɐ]9314121321b%Un.d@s.d0"a:.tn=.SUts.b0@.%?aO^f.tR0a:k.t6
10Bundessozialministerium[bˌʊndəs͡z̥otsi̯ˈaːlminɪstˌeːʁiʊm]9312422322b%Un.d@s_.z0o.tsi^"a:l.mi.nIs.t%e:.Ri.Um
11Badarzewska-Baranowskapolnisch[badaʒˌɛfskaː baʁanˈɔfskaː]822322242ba.da.Z%Efs.ka:.ba.Ra.n"Ofs.ka:
12Beata Maria Virgo[beˌˀaːtaː maʁˌiːaːvˈɪʶɡoː]823223242be.%?a:.ta:.ma.R%i:.a:.v"IR^.go:
13Bedeckungsveränderliche[bədˈɛkʊŋsfɐˀɛndɐlɪçə]814212121b@.d"E.kUNs.f6.?En.d6.lI.C@
14Berufsunfähigkeitsrente[bəʁˈuːfsˀʊnfˌɛːɪçkaɛ̯tsʁ̥ˌɛntə]814232231b@.R"u:fs.?Un.f%E:.IC.kaE^ts.R0%En.t@
15Beschaffungskriminalität[bəʃˈafʊŋskʁ̥iminalitˌɛːt]814222223b@.S"a.fUNs.kR0i.mi.na.li.t%E:t
16Betarezeptorenblocker[bˈeːtaːʁetsɛptˌoːʁənblɔkɐ]842223121b"e:.ta:.Re.tsEp.t%o:.R@n.blO.k6
17Beweissicherungsverfahren[bəvˈaɛ̯s͡z̥ɪçəʁʊŋsfɐfˌaːʁən]814212131b@.v"aE^s_.z0I.C@.RUNs.f6.f%a:.R@n
18Biokatalysatoren[bˌiokatalyzatˈoːʁən], [bˈiːokatalyzatˌoːʁən]832222241, 42222231b%i.o.ka.ta.ly.za.t"o:.R@n, b"i:.o.ka.ta.ly.za.t%o:.R@n
19Biotechnologiefirma[bˌiotɛçnoloɡˈiːfˌɪʶmaː], [bˈiːotɛçnoloɡiːfˌɪʶmaː]832322432, 42322232b%i.o.tEC.no.lo.g"i:.f%IR^.ma:, b"i.o.tEC.no.lo.gi:.f%IR^.ma:
20Bundessozialhilfegesetz[bˌʊndəs͡z̥otsi̯ˈaːlhɪlfəɡəzˌɛts]831242113b%Un.d@s_.z0o.tsi^"a:l.hIl.f@.g@.z%Ets
21Bundestagsabgeordneter[bˈʊndəstaːksˌˀapɡ̊əˀɔʶdnətɐ]841231211b"Un.d@s.ta:ks.%?ap.g0@.?OR^.dn@.t6
22Bakteriotherapie[bˌakteʁioteʁapˈiː]73222224b%ak.te.Ri.o.te.Ra.p"i:
23Balanoposthitiden[bˌalanopɔstitˈiːdn̩]73222241b%a.la.no.pOs.ti.t"i:.dn=
24Ballistokardiografie[balˌɪstokaʶdi̯oɡʁafˈiː]72322224ba.l%Is.to.kaR^.di^o.gRa.f"i:
25Balneophysiologie[bˌalneofyzi̯oloɡˈiː], [bˈalneofyzi̯oloɡˌiː]73222224, 4222223b%al.ne.o.fy.zi^o.lo.g"i:, b"al.ne.o.fy.zi^o.lo.g%i:
26Basketballweltmeisterschaft[bˌaskətb̥alvˈɛltmaɛ̯stɐʃaft], [bˌaːskətb̥alvˈɛltmaɛ̯stɐʃaft]73124212b%as.k@t.b0al.v"Elt.maE^s.t6.Saft, b%a:s.k@t.b0al.v"Elt.maE^s.t6.Saft
27Batista y Zaldívarspanisch[batˌɪstaː i saldˈiːvaːʶ]72322242ba.t%Is.ta:.i.sal.d"i:.va:R^
28Beamtenbeleidigung[bəˈˀamtn̩bəlaɛ̯dɪɡʊŋ]71411222b@."?am.tn=.b@.laE^.dI.gUN
29Bedregal de Conitzerspanisch[bedʁeɡˌal de konɪtsˈeːᵄ]72232224be.dRe.g%al.de.ko.nI.ts"e:6^
30Bedrohungsanalyse[bədʁˈoːʊŋsˀanalˌyːzə]71422231b@.dR"o:.UNs.?a.na.l%y:.z@
31Befestigungsanlage[bəfˈɛstɪɡʊŋsˌˀanlaːɡə]71422321b@.f"Es.tI.gUNs.%?an.la:.g@
32Beitragsbemessungsgrenze[bˈaɛ̯tʁ̥aːksb̥əmˌɛsʊŋsɡ̊ʁɛntsə]74213221b"aE^.tR0a:ks.b0@.m%E.sUNs.g0REn.ts@
33Beitragssicherungsgesetz[bˌaɛ̯tʁ̥aːks͡z̥ˈɪçəʁʊŋsɡ̊əzɛts]73241212b%aE^.tR0a:ks_.z0"I.C@.RUNs.g0@.zEts
34Belaweschskaja Puschtschabelarussisch[bɪ̯ɛlavɪ̯ˌɛʃskaʝaː pˈʊʃtʃaː]72232242bI^E.la.vI^%ES.ska.ja:.p"US.tSa:
35Belaweshskaja Puschtschabelarussisch[bɪ̯ɛlavɪ̯ˌɛʃskaʝaː pˈʊʃtʃaː]72232242bI^E.la.vI^%ES.ska.ja:.p"US.tSa:
36Benediktinerorden[benedɪktˈiːnɐˀɔʶdn̩]72224121be.ne.dIk.t"i:.n6.?OR^.dn=
37Berufsgeheimnisträger[bəʁˈuːfsɡ̊əhaɛ̯mnɪstʁ̥ˌɛːɡɐ]71412231b@.R"u:fs.g0@.haE^m.nIs.tR0%E:.g6
38Beschäftigungstherapie[bəʃˈɛftɪɡʊŋsteʁapˌiː]71422223b@.S"Ef.tI.gUNs.te.Ra.p%i:
39Bespitzelungsaffäre[bəsʃpˈɪtsəlʊŋsˀafˌɛːʁə]71412231b@s.Sp"I.ts@.lUNs.?a.f%E:.R@
40Betreuungssituation[bətʁ̥ˈɔœ̯ʊŋs͡z̥ituatsi̯ˌoːn]71423223b@.tR0"O9^.UNs_.z0i.tu.a.tsi^%o:n
41Betriebsverfassungsgesetz[bətʁ̥ˈiːpsfɐfasʊŋsɡ̊əzˌɛts]71412213b@.tR0"i:ps.f6.fa.sUNs.g0@.z%Ets
42Bewusstseinserweiterung[bəvˈʊstz̥aɛ̯nsˀɐvaɛ̯təʁʊŋ]71421212b@.v"Ust.z0aE^ns.?6.vaE^.t@.RUN
43Bewölkungsauflockerung[bəvˈœlkʊŋsˌˀaɔ̯flɔkəʁʊŋ]71423212b@.v"9l.kUNs.%?aO^.flO.k@.RUN
44Beňačková-Čápováslowakisch[bˌɛ.nʝatʃkɔvaː tʃˈaːpɔvaː]73222422b%E.njatS.kO.va:.tS"a:.pO.va:
45Bibliothekografie[bˌibliotekoɡʁafˈiː]73222224b%i.bli.o.te.ko.gRa.f"i:
46Bilanzierungsmethode[bilantsˈiːʁʊŋsmetˌoːdə]72242231bi.lan.ts"i:.RUNs.me.t%o:.d@
47Bilanzmanipulation[bilˈantsmanipulatsi̯ˌoːn]72422223bi.l"ants.ma.ni.pu.la.tsi^%o:n
48Bildbearbeitungsprogramm[bˈɪltb̥əˌˀaʶbaɛ̯tʊŋspʁ̥oɡʁˌam]74132223b"Ilt.b0@.%?aR^.baE^.tUNs.pR0o.gR%am
49Bindegewebsmassagefranzösisch[bˈɪndəɡəveːpsmasˌaːʒə]74112231b"In.d@.g@.ve:ps.ma.s%a:.Z@
50Biobibliografie[bˌiobiblioɡʁafˈiː]73222224b%i.o.bi.bli.o.gRa.f"i:
51Biogeozönose[bˌioɡeotsønˈoːzə], [bˈiːoɡeotsønˌoːzə]73222241, 4222231b%i.o.ge.o.ts2.n"o:.z@, b"i:.o.ge.o.ts2.n%o:.z@
52Bioinformatiker[bˌioˀɪnfɔʶmˈaːtikɐ], [bˈiːoˀɪnfɔʶmˌaːtikɐ]73222421, 4222321b%i.o.?In.fOR^.m"a:.ti.k6, b"i:.o.?In.fOR^.m%a:.ti.k6
53Biokatalysator[bˌiokatalyzˈaːtoːᵄ], [bˈiːokatalyzˌaːtoːᵄ]73222242, 4222232b%i.o.ka.ta.ly.z"a:.to:6^, b"i:.o.ka.ta.ly.z%a:.to:6^
54Bioklimatologie[bˌioklimatoloɡˈiː], [bˈiːoklimatoloɡˌiː]73222224, 4222223b%i.o.kli.ma.to.lo.g"i:, b"i:.o.kli.ma.to.lo.g%i:
55Biosphärenreservat[bio.sfˈɛːʁənʁezɛʶvˌaːt]72241223bi.o.sf"E:.R@n.Re.zER^.v%a:t
56Biotechnologiewert[bˌiotɛçnoloɡˈiːveːᵄt]73232242b%i.o.tEC.no.lo.g"i:.ve:6^t
57Biotechunternehmenenglisch[bˈiːotɛkˀʊntɐnˌeːmən]74232131b"i:.o.tEk.?Un.t6.n%e:.m@n
58Bioverfahrenstechnik[bˌiofɐfˈaːʁənstɛçnɪk], [bˈiːofɐfˌaːʁənstɛçnɪk]73214122, 4213122b%i.o.f6.f"a:.R@ns.tEC.nIk, b"i:.o.f6.f%a:.R@ns.tEC.nIk
59Biowaffen-Konvention[bˈiːovafn̩kɔnvɛntsi̯ˌoːn]74221223b"i:.o.va.fn=.kOn.vEn.tsi^%o:n
60Bonus-Malus-Regelung[bˌoːnʊs mˈaːlʊs ʁ̥ˌeːɡəlʊŋ]73242312b%o:.nUs.m"a:.lUs.R0%e:.g@.lUN
61Bretón de los Herrerosspanisch[bʁetˌɔn de lɔs ˀɛʁˈeːʁɔs]72322242bRe.t%On.de.lOs.?E.R"e:.ROs
62Bundesagrarminister[bˌʊndəsˀaɡʁˈaːʶminˌɪstɐ]73124231b%Un.d@s.?a.gR"a:R^.mi.n%Is.t6
63Bundesaußenminister[bˌʊndəsˈˀaɔ̯sn̩minˌɪstɐ]73141231b%Un.d@s."?aO^.sn=.mi.n%Is.t6
64Bundesinnenminister[bˌʊndəsˈˀɪnənminˌɪstɐ]73141231b%Un.d@s."?I.n@n.mi.n%Is.t6
65Bundesrepublik Deutschland[bˌʊndəsʁ̥epublˌiːk d̥ˈɔœ̯tʃlant]73122342b%Un.d@s.R0e.pu.bl%i:k.d0"O9^tS.lant
66Bundesverfassungsgericht[bˌʊndəsfɐfˈasʊŋsɡ̊əʁɪçt]73114212b%Un.d@s.f6.f"a.sUNs.g0@.RICt
67Bánovce nad Bebravouslowakisch[bˌaːnɔʊ̯tsə nˈatb̥ɛbʁavɔʊ̯]73214222b%a:.nOU^.ts@.n"at.b0E.bRa.vOU^
68Bärentraubenblättertee[bˈɛːʁəntʁ̥aɔ̯bm̩blɛtɐtˌeː]74121213b"E:.R@n.tR0aO^.bm=.blE.t6.t%e:
69Börsenaufsichtsbehörde[bˈœʶzn̩ˌˀaɔ̯fz̥ɪçtsb̥əhˌøːᵄdə]74132131b"9R^.zn=.%?aO^f.z0ICts.b0@.h%2:6^.d@
70Bündnis 90/Die Grünen[bˌʏntnɪs nˌɔœ̯ntsɪç d̥iː ɡʁˈyːnən]73232241b%Ynt.nIs.n%O9^n.tsIC.d0i:.gR"y:.n@n
71Büroimmobilienmarkt[byʁˈoːˀɪmobˌiːli̯ənmaʶkt]72422322by.R"o:.?I.mo.b%i:.li^@n.maR^kt
72beatae memoriae[beˌˀaːtɛː memˈoːʁiɛː]72322422be.%?a:.tE:.me.m"o:.Ri.E:
73bedauerlicherweise[bədˈaɔ̯ɐlɪçɐvaɛ̯zə], [bədaɔ̯ɐlɪçɐvˈaɛ̯zə]71412121, 1212141b@.d"aO^.6.lI.C6.vaE^.z@, b@.daO^.6.lI.C6.v"aE^.z@
74bioklimatologisch[bˌioklimatolˈoːɡɪʃ], [bˈiːoklimatolˌoːɡɪʃ]73222242, 4222232b%i.o.kli.ma.to.l"o:.gIS, b"i:.o.kli.ma.to.l%o:.gIS
75biologisch-dynamisch[biolˌoːɡɪʃ d̥ynˈaːmɪʃ]72232242bi.o.l%o:.gIS.d0y.n"a:.mIS
76BSE-Verdachtsfall[beː.ɛsˌˀeː fɐdˈaxtsfal]6223142be:.Es.%?e:.f6.d"axts.fal
77Bach-Werke-Verzeichnis[bˈax v̥ˌɛʶkə fɐtsˌaɛ̯çnɪs]6431132b"ax.v0%ER^.k@.f6.ts%aE^C.nIs
78Bachelor of Scienceenglisch[bˌɛtʃəlɐ ɔf sˈaɛ̯əns]6311241b%E.tS@.l6.Of.s"aE^.@ns
79Bachja Ibn Pakudaarabisch[bˌaxʝ̊aː ˌˀɪbn pakˈuːdaː]6323242b%ax.j0a:.%?Ibn.pa.k"u:.da:
80Baja Californiaspanisch[bˌaxaː kalifˈɔʶni̯aː]6322242b%a.xa:.ka.li.f"OR^.ni^a:
81Bakov nad Jizeroutschechisch[bˌakɔf nˈatʝ̊ɪzɛʁɔʊ̯]6324222b%a.kOf.n"at.j0I.zE.ROU^
82Bakterienträger[baktˈeːʁiəntʁ̥ɛːɡɐ]6242121bak.t"e:.Ri.@n.tR0E:.g6
83Bakteriologe[bˌakteʁiolˈoːɡə]6322241b%ak.te.Ri.o.l"o:.g@
84Bakteriologie[bˌakteʁioloɡˈiː]6322224b%ak.te.Ri.o.lo.g"i:
85Bakteriolyse[bˌakteʁiolˈyːzə]6322241b%ak.te.Ri.o.l"y:.z@
86Bakteriolysin[bˌakteʁiolyzˈiːn]6322224b%ak.te.Ri.o.ly.z"i:n
87Bakteriophage[bˌakteʁiofˈaːɡə]6322241b%ak.te.Ri.o.f"a:.g@
88Bakteriostase[bˌakteʁio.stˈaːzə]6322241b%ak.te.Ri.o.st"a:.z@
89Balanoposthitis[bˌalanopɔstˈiːtɪs]6322242b%a.la.no.pOs.t"i:.tIs
90Baldus de Ubaldis[bˌaldʊs d̥e ˀubˈaldiːs]6322242b%al.dUs.d0e.?u.b"al.di:s
91Ballo in mascheraitalienisch[bˌaloː ɪn mˈaskeʁaː]6322422b%a.lo:.In.m"as.ke.Ra:
92Ballungsraumzulage[bˈalʊŋsʁ̥aɔ̯mtsˌuːlaːɡə]6422321b"a.lUNs.R0aO^m.ts%u:.la:.g@
93Balneotherapie[bˌalneoteʁapˈiː], [bˈalneoteʁapˌiː]6322224, 422223b%al.ne.o.te.Ra.p"i:, b"al.ne.o.te.Ra.p%i:
94Barbey d’Aurévillyfranzösisch[baʶbˌɛːdoʁeviʝˈiː]6232224baR^.b%E:.do.Re.vi.j"i:
95Barrancabermejaspanisch[bˌaʁaŋkabɛʶmˈɛxaː]6322242b%a.RaN.ka.bER^.m"E.xa:
96Basaltemperatur[bazˈaːltɛmpəʁatˌuːᵄ]6242123ba.z"a:l.tEm.p@.Ra.t%u:6^
97Basil Basilowitsch[bazˌiːl bazˈiːlovɪtʃ]6232422ba.z%i:l.ba.z"i:.lo.vItS
98Bassano del Grappaitalienisch[basˌaːnoː dɛl ɡʁˈapaː]6232242ba.s%a:.no:.dEl.gR"a.pa:
99Basso continuo[bˌasoː kɔntˈiːnuoː]6322422b%a.so:.kOn.t"i:.nu.o:
100Basso ostinato[bˌasoː ˀɔstinˈaːtoː]6322242b%a.so:.?Os.ti.n"a:.to:
CSV-Export
index/B.txt · Zuletzt geändert: 2022/05/30 21:27 von admin

Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Wikis unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International