Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge

Die Suche kann mit auf das Aussprachewörterbuch eingeschränkt werden. Hilfe zur Suche
Konsonanten
bilabiallabiodentaldentalalveolarpostalveolarretroflexpalatalvelaruvularpharyngealglottal
Plosiv            
Nasal                            
Vibrant            
Tap oder Flap            
Frikativ                      
Lateralfrikativ  
Approximant                    
Lateralappro-
ximant
               
Vokale
vornzentralhinten
hoch, gespannt      
hoch, ungespannt  
mittelhoch, gespannt      
mittelhoch, ungespannt         
flach    
Diakritika und Suprasegmentalia
Haupt-/Nebenakzent  
lang
Silbengrenze  
verbunden  
stimmlos  
silbisch/nichtsilbisch    
nasaliert
Weitere Symbole
[ʁ] reduziert
[x] reduziert
[ɐ] reduziert
stimmhaft labial-velarer Approximant

index:B

B

Durchsuchen: alle Einträgealle Sprachen
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

#StichwortHerkunftAussprache (IPA)SilbenzahlAkzentmusterAussprache (SAMPA)
1Busken Huetniederländisch[bˌʏskŋ̍ hyˈɛt]43124b%Ys.kN=.hy."Et
2Bündnis 90/Die Grünen[bˌʏntnɪs nˌɔœ̯ntsɪç d̥iː ɡʁˈyːnən]73232241b%Ynt.nIs.n%O9^n.tsIC.d0i:.gR"y:.n@n
3Bündnis 90[bˌʏntnɪs nˈɔœ̯ntsɪç]43242b%Ynt.nIs.n"O9^n.tsIC
4Burschikosität[bˌʊʶʃikozitˈɛːt]532224b%UR^.Si.ko.zi.t"E:t
5Bui Hu u Nghiavietnamesisch[bˌʊɪ̯ hi̯uː ŋi̯ˈaː]3324b%UI^.hi^u:.Ni^"a:
6Boogie-Woogieenglisch[bˌʊɡiː vˈʊɡiː]43242b%U.gi:.v"U.gi:
7Busko Zdrójpolnisch[bˌʊskɔː zdʁˈʊɪ̯]3324b%Us.kO:.zdR"UI^
8Bundessozialministerium[bˌʊndəs͡z̥otsi̯ˈaːlminɪstˌeːʁiʊm]9312422322b%Un.d@s_.z0o.tsi^"a:l.mi.nIs.t%e:.Ri.Um
9Bundessozialhilfegesetz[bˌʊndəs͡z̥otsi̯ˈaːlhɪlfəɡəzˌɛts]831242113b%Un.d@s_.z0o.tsi^"a:l.hIl.f@.g@.z%Ets
10Bundesinnenminister[bˌʊndəsˈˀɪnənminˌɪstɐ]73141231b%Un.d@s."?I.n@n.mi.n%Is.t6
11Bundesethikrat[bˌʊndəsˈˀeːtɪkʁ̥aːt]531422b%Un.d@s."?e:.tIk.R0a:t
12Bundesarbeitsgericht[bˌʊndəsˈˀaʶbaɛ̯tsɡ̊əʁɪçt]6314212b%Un.d@s."?aR^.baE^ts.g0@.RICt
13Bundesaußenminister[bˌʊndəsˈˀaɔ̯sn̩minˌɪstɐ]73141231b%Un.d@s."?aO^.sn=.mi.n%Is.t6
14Bundesausbildungsförderungsgesetz[bˌʊndəsˈˀaɔ̯sb̥ɪldʊŋsfœʶdəʁʊŋsɡ̊əzˌɛts]103142221213b%Un.d@s."?aO^s.b0Il.dUNs.f9R^.d@.RUNs.g0@.z%Ets
15Bundesagrarminister[bˌʊndəsˀaɡʁˈaːʶminˌɪstɐ]73124231b%Un.d@s.?a.gR"a:R^.mi.n%Is.t6
16Bundesrepublik Deutschland[bˌʊndəsʁ̥epublˌiːk d̥ˈɔœ̯tʃlant]73122342b%Un.d@s.R0e.pu.bl%i:k.d0"O9^tS.lant
17Bundesgerichtshof[bˌʊndəsɡ̊əʁˈɪçtshoːf]531142b%Un.d@s.g0@.R"ICts.ho:f
18Bundesnetzagentur[bˌʊndəsnˈɛtsˀaɡɛntˌuːᵄ]6314223b%Un.d@s.n"Ets.?a.gEn.t%u:6^
19Bundesnachrichtendienst[bˌʊndəsnˈaːx͡ʁ̥ɪçtn̩diːnst]6314212b%Un.d@s.n"a:x_.R0IC.tn=.di:nst
20Bundesverfassungsgericht[bˌʊndəsfɐfˈasʊŋsɡ̊əʁɪçt]73114212b%Un.d@s.f6.f"a.sUNs.g0@.RICt
21Bundesdatenschutzbeauftragter[bˌʊndəsd̥ˈaːtn̩ʃʊtsb̥əˌˀaɔ̯ftʁ̥aːktɐ]9314121321b%Un.d@s.d0"a:.tn=.SUts.b0@.%?aO^f.tR0a:k.t6
22Bumba-meu-boiportugiesisch[bˌʊmbaː mɛʊ̯ bˈɔœ̯]43224b%Um.ba:.mEU^.b"O9^
23Bukovské vrchyslowakisch[bˌʊkɔʊ̯skɛː vˈɪʶxiː]532242b%U.kOU^s.kE:.v"IR^.xi:
24Bishop’s Stortfordenglisch[bˌɪʃɔps ͜ stˈɔːᵄtfɔʶt]43242b%I.SOps_.st"O:6^t.fOR^t
25Binh Nguyên Lôcvietnamesisch[bˌɪn ŋy̆ɛn lˈɔk]3324b%In.Ny^En.l"Ok
26Bilhorod-Dnistrousky(j)ukrainisch → russisch[bˌɪlhɔʁɔt ͡ d̥nɪstʁ̥ˈɔʊ̯skɪː]6322242b%Il.hO.ROt_.d0nIs.tR0"OU^s.kI:
27Biglow Papersenglisch[bˌɪkloː pˈeːpɐs]43241b%Ik.lo:.p"e:.p6s
28Beli Drimserbisch/kroatisch[bˌɛːliː dʁˈiːm]3324b%E:.li:.dR"i:m
29Bela Crkvaserbisch/kroatisch[bˌɛːlaː tsˈɪʶkv̥aː]43242b%E:.la:.ts"IR^k.v0a:
30Bergen op Zoomniederländisch[bˌɛʶ͜xn̩ ɔp z̥ˈoːm]43124b%ER^_.xn=.Op.z0"o:m
31Bergen-aan-Zeeniederländisch[bˌɛʶ͜xn̩ aːn zˈeː]43124b%ER^_.xn=.a:n.z"e:
32Berghe von Trips[bˌɛʶɡə fɔn tʁ̥ˈɪps]43124b%ER^.g@.fOn.tR0"Ips
33Berlingske Tidendedänisch[bˌɛʶlɪŋskə tˈiːdn̩də]6321411b%ER^.lINs.k@.t"i:.dn=.d@
34Berg-und-Tal-Fahrt[bˌɛʶk ʊnt ͜ tˈaːl faːʶt]43242b%ER^k.Unt_.t"a:l.fa:R^t
35Bury Saint Edmundsenglisch[bˌɛʁiː sn̩t ˈˀɛtmənts]532141b%E.Ri:.sn=t."?Et.m@nts
36Beyce Sultantürkisch[bˌɛɪ̯.dʒə sˈʊltan]43142b%EI^.dZ@.s"Ul.tan
37Beggar’s Operaenglisch[bˌɛɡɐs ˈˀɔpəʁaː]531412b%E.g6s."?O.p@.Ra:
38Bank of Englandenglisch[bˌɛŋk ɔf ˈˀɪŋɡlɛnt]43242b%ENk.Of."?IN.glEnt
39Beverly Hillsenglisch[bˌɛvɐliː hˈɪls]43124b%E.v6.li:.h"Ils
40Bachelor of Artsenglisch[bˌɛtʃəlɐ ɔf ˈˀaːʶts]531124b%E.tS@.l6.Of."?a:R^ts
41Bachelor of Scienceenglisch[bˌɛtʃəlɐ ɔf sˈaɛ̯əns]6311241b%E.tS@.l6.Of.s"aE^.@ns
42Bachelor of Lawsenglisch[bˌɛtʃəlɐ ɔf lˈɔːs]531124b%E.tS@.l6.Of.l"O:s
43Baton Rougeenglisch[bˌɛtn̩ ʁˈuːʃ]3314b%E.tn=.R"u:S
44Bed and Breakfastenglisch[bˌɛt ɛnt b̥ʁˈɛkfɛst]43242b%Et.Ent.b0R"Ek.fEst
45Besserwisserei[bˌɛsɐvɪsəʁˈaɛ̯]531214b%E.s6.vI.s@.R"aE^
46Benzodiazepin[bˌɛntsodiatsepˈiːn]6322224b%En.tso.di.a.tse.p"i:n
47Beni Amerarabisch[bˌɛniː ˈˀamɐ]43241b%E.ni:."?a.m6
48Beni Hasanarabisch[bˌɛniː hˈasan]43242b%E.ni:.h"a.san
49Belianske Tatryslowakisch[bˌɛlɪ̯anskə tˈatʁ̥iː]532142b%E.lI^ans.k@.t"at.R0i:
50Balance of Powerenglisch[bˌɛləns ɔf pˈaɔ̯ɐ]531241b%E.l@ns.Of.p"aO^.6
51Belo Horizonteportugiesisch[bˌɛluː oʁizˈɔntə]6322241b%E.lu:.o.Ri.z"On.t@
52Baxterianismusenglisch[bˌɛksteʁianˈɪsmʊs]6322242b%Eks.te.Ri.a.n"Is.mUs
53Beňačková-Čápováslowakisch[bˌɛ.nʝatʃkɔvaː tʃˈaːpɔvaː]73222422b%E.njatS.kO.va:.tS"a:.pO.va:
54Boží Dartschechisch[bˌɔʒiː dˈaʶ]3324b%O.Zi:.d"aR^
55Bottom-Upenglisch[bˌɔtəm ˈˀap]3314b%O.t@m."?ap
56Bottom-Up-Methodeenglisch[bˌɔtəm ˈˀap metˌoːdə]6314231b%O.t@m."?ap.me.t%o:.d@
57Bossa Novaportugiesisch[bˌɔsaː nˈoːvaː]43242b%O.sa:.n"o:.va:
58Bockum-Hövel[bˌɔkʊm hˈøːfl̩]43241b%O.kUm.h"2:.fl=
59Bocche di Cattaroitalienisch[bˌɔkə di kˈataʁoː]6312422b%O.k@.di.k"a.ta.Ro:
60Böhmisch Trübau[bˌøːmɪʃ tʁ̥ˈyːbaɔ̯]43242b%2:.mIS.tR0"y:.baO^
61Böhmisch Leipa[bˌøːmɪʃ lˈaɛ̯paː]43242b%2:.mIS.l"aE^.pa:
62Böhmisch Krumau[bˌøːmɪʃ kʁ̥ˈʊmaɔ̯]43242b%2:.mIS.kR0"U.maO^
63Böhmisch Brod[bˌøːmɪʃ b̥ʁˈoːt]3324b%2:.mIS.b0R"o:t
64bürokratisieren[bˌyʁokʁ̥atizˈiːʁən]6322241b%y.Ro.kR0a.ti.z"i:.R@n
65Byzantinologie[bˌytsantinoloɡˈiː]6322224b%y.tsan.ti.no.lo.g"i:
66Buß- und Bettag[bˌuːs ʊnt b̥ˈeːt͜taːk]43242b%u:s.Unt.b0"e:t_.ta:k
67Bóia-friaportugiesisch[bˌoːʝaː fʁ̥ˈiːaː]43242b%o:.ja:.fR0"i:.a:
68Bossier Cityenglisch[bˌoːʒɐ sˈɪtiː]43142b%o:.Z6.s"I.ti:
69Boris Godunow[bˌoːʁɪs ɡ̊odˈuːnɔf]532242b%o:.RIs.g0o.d"u:.nOf
70Bosanski Šamacserbisch/kroatisch[bˌoːsanskiː ʃˈaːmats]532242b%o:.sans.ki:.S"a:.mats
71Bosanski Noviserbisch/kroatisch[bˌoːsanskiː nˈoːviː]532242b%o:.sans.ki:.n"o:.vi:
72Bosanski Brodserbisch/kroatisch[bˌoːsanskiː bʁˈoːt]43224b%o:.sans.ki:.bR"o:t
73Bonus-Malus-Regelung[bˌoːnʊs mˈaːlʊs ʁ̥ˌeːɡəlʊŋ]73242312b%o:.nUs.m"a:.lUs.R0%e:.g@.lUN
74bona fide[bˌoːnaː fˈiːdə]43241b%o:.na:.f"i:.d@
75Bona Dea[bˌoːnaː dˈeːaː]43242b%o:.na:.d"e:.a:
76Boca Ratonenglisch[bˌoːkaː ʁɛtˈoːn]43224b%o:.ka:.RE.t"o:n
77Boka Kotorskaserbisch/kroatisch[bˌoːkaː kˈoːtɔʶskaː]532422b%o:.ka:.k"o:.tOR^s.ka:
78Bocas del Torospanisch[bˌoːkas d̥ɛl tˈoːʁoː]532242b%o:.kas.d0El.t"o:.Ro:
79Boa Vistaportugiesisch[bˌoːaː vˈɪʃtaː], [bˌoːaː vˈɪstaː]43242b%o:.a:.v"IS.ta:, b%o:.a:.v"Is.ta:
80Botryomykose[bˌotʁ̥yomykˈoːzə]6322241b%o.tR0y.o.my.k"o:.z@
81Bonifikation[bˌonifikatsi̯ˈoːn]532224b%o.ni.fi.ka.tsi^"o:n
82Biermischgetränk[bˌiːᵄmˈɪʃɡ̊ətʁ̥ɛŋk]43412b%i:6^.m"IS.g0@.tR0ENk
83Beecher-Stoweenglisch[bˌiːtʃɐ stˈoː]3314b%i:.tS6.st"o:
84Býčí skálatschechisch[bˌiːtʃiː skˈaːlaː]43242b%i:.tSi:.sk"a:.la:
85Beachy Headenglisch[bˌiːtʃiː hˈɛt]3324b%i:.tSi:.h"Et
86Bíobíospanisch[bˌiːoːbˈiːoː]43242b%i:.o:.b"i:.o:
87Bila Zerkwa[bˌiːlaː tsˈɛʶkv̥aː]43242b%i:.la:.ts"ER^k.v0a:
88Biblia Pauperum[bˌiːbliaː pˈaɔ̯peʁʊm]6322422b%i:.bli.a:.p"aO^.pe.RUm
89Bisexualität[bˌizɛksualitˈɛːt], [bˈiːzɛksualitˌɛːt]6322224, 422223b%i.zEk.su.a.li.t"E:t, b"i:.zEk.su.a.li.t%E:t
90Bitonalität[bˌitonalitˈɛːt], [bˈiːtonalitˌɛːt]532224, 42223b%i.to.na.li.t"E:t, b"i:.to.na.li.t%E:t
91Bipolarität[bˌipolaʁitˈɛːt], [bˈiːpolaʁitˌɛːt]532224, 42223b%i.po.la.Ri.t"E:t, b"i:.po.la.Ri.t%E:t
92Bioinformatik[bˌioˀɪnfɔʶmˈaːtɪk], [bˈiːoˀɪnfɔʶmˌaːtɪk]6322242, 422232b%i.o.?In.fOR^.m"a:.tIk, b"i:.o.?In.fOR^.m%a:.tIk
93Bioinformatiker[bˌioˀɪnfɔʶmˈaːtikɐ], [bˈiːoˀɪnfɔʶmˌaːtikɐ]73222421, 4222321b%i.o.?In.fOR^.m"a:.ti.k6, b"i:.o.?In.fOR^.m%a:.ti.k6
94Biostratigrafie[bˌioʃtʁ̥atiɡʁafˈiː], [bˌiostʁ̥atiɡʁafˈiː], [bˈiːoʃtʁ̥atiɡʁafˌiː]6322224, 422223b%i.o.StR0a.ti.gRa.f"i:, b%i.o.stR0a.ti.gRa.f"i:, b"i:.o.StR0a.ti.gRa.f%i:
95biogeografisch[bˌioɡeoɡʁˈaːfɪʃ], [bˈiːoɡeoɡʁˌaːfɪʃ]6322242, 422232b%i.o.ge.o.gR"a:.fIS, b"i:.o.ge.o.gR%a:.fIS
96Biogeografie[bˌioɡeoɡʁafˈiː], [bˈiːoɡeoɡʁafˌiː]6322224, 422223b%i.o.ge.o.gRa.f"i:, b"i:.o.ge.o.gRa.f%i:
97Biogeozönose[bˌioɡeotsønˈoːzə], [bˈiːoɡeotsønˌoːzə]73222241, 4222231b%i.o.ge.o.ts2.n"o:.z@, b"i:.o.ge.o.ts2.n%o:.z@
98Biosoziologie[bˌiozotsi̯oloɡˈiː], [bˈiːozotsi̯oloɡˌiː]6322224, 422223b%i.o.zo.tsi^o.lo.g"i:, b"i:.o.zo.tsi^o.lo.g%i:
99Biosatellit[bˌiozatɛlˈiːt], [bˈiːozatɛlˌiːt]532224, 42223b%i.o.za.tE.l"i:t, b"i:.o.za.tE.l%i:t
100Biotechnologiewert[bˌiotɛçnoloɡˈiːveːᵄt]73232242b%i.o.tEC.no.lo.g"i:.ve:6^t
CSV-Export
index/B.txt · Zuletzt geändert: 2022/05/30 21:27 von admin

Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Wikis unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International